Cooperation Agreement

ViaBill er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler, ved brug af automatisk oversættelse. Det vil til enhver tid være de danske handelsbetingelser, der vil være gældende.

1 GENERELT

1.1 Indledning og formål

Nærværende samarbejdsaftale (herefter “Samarbejdsaftalen”) finder anvendelse i forbindelse med, at ViaBill A/S, CVR-nr. 3324 5564 (herefter ”ViaBill”), tilbyder at købe fordringer fra udbyder af webshoppen (herefter ”Sælger”) opstået i forbindelse med, at en af Sælgers kunder (herefter ”Kunden”) foretager køb på kredit af et konkret produkt via Sælgers webshop (“Servicen”).

Ethvert køb af fordring er betinget af, at ViaBill godkender Kunden samt det konkret køb, som fordringen vedrører.

Samarbejdsaftalen og den til enhver tid gældende version heraf, udgør en integreret del af aftalegrundlaget mellem ViaBill og Sælger. Den til enhver tid gældende Samarbejdsaftale kan altid forefindes på viabill.com.

Afvigelser fra og/eller tillæg til Samarbejdsaftalen er kun bindende for ViaBill, såfremt ViaBill udtrykkeligt og skriftligt har tiltrådt ændringen eller tillægget, og dette angiver at være en afvigelse fra eller tillæg til denne Samarbejdsaftale.

Alle øvrige betingelser og vilkår, herunder Sælgers eventuelle indkøbsbetingelser er udtrykkeligt fraveget og finder ikke anvendelse, uanset om Sælger har henvist til sine indkøbsbetingelser i ordre eller lignende.

Formålet med Servicen er at optimere Sælgers omsætning og indtjening for Sælger, idet Sælger får mulighed for at tilbyde sine Kunder omkostningsfri kredit, enten ved at Kunden tilbydes at afdrage køb af produkter på Sælgers hjemmeside over en periode på maksimalt 24 måneder (Buy Now Pay Later (BNPL Servicen)) eller ved at Kunden tilbydes at udskyde betaling af modtagne vare med 30 dage fra handel på Sælgers hjemmeside (Try Before You Buy (TBYB Servicen)).

Sælger overdrager fordringerne på Kunder til ViaBill til eje, hvorved kreditrisikoen på den enkelte fordring overgår til ViaBill.

Sælger skal fremskaffe og fremsende den af ViaBill påkrævede legitimation/dokumentation med henblik på, at ViaBill kan opfylde sine forpligtelser under den til enhver tid gældende Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. ViaBill tilbageholder udbetalinger til Sælger, indtil Sælger har fremsendt fornøden legitimation/dokumentation.

1.2 Det praktiske handelsforløb

Brug af Servicen initieres ved, at Kunden i Sælgers webshop vælger ViaBill fremfor en af de øvrige betalingsmuligheder i Sælgers betalingsvindue. Kunden guides herefter igennem nogle få betalingsvinduer, hvor Kunden skal oplyse nogle data om sig selv og sit betalingskort. Det er i denne forbindelse Sælgers forpligtelse at sikre, at Kunden godkender de af ViaBill udarbejdede og til enhver tid gældende vilkår for kreditgivning.

Disse oplysninger kontrolleres i ViaBills system. I nogle tilfælde kan ViaBill straks afvise Kunden, hvorefter Kunden sendes til den af Sælger valgte ”afvisnings URL”, og ViaBill informerer Sælger om afvisningen.

Såfremt ViaBill kan godkende såvel Kunden som den pågældende handel i sin helhed, angiver ViaBill straks accept overfor Sælger, som herefter kan indgå aftale med Kunden.

Sælger skal umiddelbart inden afsendelse af varen til Kunden foretager en hævning (herefter “Capture”) i sin gateway. Først når ViaBills accept af Capture forsøget fremgår af betalingsformidlermanageren, er fordringen overgået til ViaBill.

ViaBill reserverer transaktionen i 14 dage. Efter godkendt Capture skal Sælger sende meddelelse til Kunden om, at betaling alene kan ske med frigørende virkning til ViaBill, og Sælgers betalingsoplysninger må ikke fremgå. Det er Sælgers ansvar, at faktura opfylder lovgivningens krav hertil, at varerne er legitime at sælge, ligesom alene Sælger har pligten til at sørge for eventuel momsafregning.

Skulle Kunden alligevel betale direkte til Sælger, skal Sælger straks orientere ViaBill herom pr. email (support@viabill.com), og Sælger skal straks overføre betalingen til ViaBill. Såfremt Sælger forsømmer dette, og der som følge heraf påløber rykkergebyrer mv. for Kunden, er ViaBill berettiget til at opkræve disse hos Sælger.

Fra den relevante betalingsformidler (PSP), Reepay, vil ViaBill automatisk modtage information om transaktionen. På baggrund heraf fremsender ViaBill betalingsanvisning til Kunden. ViaBill overfører på fakturadatoen + 14 dage eller ved udløbet af den af Sælger overfor kunden forlængede fortrydelsesperiode, hvis dette er aftalt med Sælger, opkrævningens fulde beløb med fradrag af eventuelt særskilt aftalte omkostninger/gebyrer til Sælgers bankkonto.

Sælger er pligtig på sin webshop at implementere ViaBills såkaldte PriceTag (prisskilt) som minimum på produktniveau, på checkout-siden samt som separat betalingsvalg, men også gerne på listeniveau. PriceTag skal være implementeret i hele samarbejdsperioden. PriceTag afsætter cookies i brugerens terminaludstyr. Sælger skal i medfør af lovgivningen oplyse brugere herom og indsamle brugerens samtykke hertil inden cookies afsættes.

Sælger er velkommen til at promovere BNPL eller TBYB Servicen øvrige steder på sin webshop, men må i givet fald alene anvende det markedsføringsmateriale, som kan downloades via ViaBill.com/download. Retter Sælger i dette, eller afviger fra det udleverede materiale, bærer Sælger alene det fulde ansvar for, at alt markedsføring og øvrig anvendelse af ViaBill på Sælgers hjemmeside og i dennes markedsføringsmateriale overholder gældende dansk lovgivning, herunder reglerne i markedsføringsloven om markedsføring af kreditaftaler. Såfremt ViaBill mødes med krav fra offentlige myndigheder vedrørende overtrædelse af gældende lovgivning er ViaBill berettiget til at videreføre dette krav til Sælger, og Sælger er forpligtet til at skadesløsholde ViaBill i ethvert henseende i forhold til sådanne krav, herunder dækning af rimelige omkostninger til advokat, annoncer for at imødegå negativ omtale mv.

For det tilfælde, at en Kunde ikke kan eller vil vedkende sig en overdraget fordring, og ViaBill derfor i forbindelse med en trækning på Kundens betalingskort har modtaget en charge back anmodning fra Kundens bank gennem ViaBills indløser, accepterer Sælger at bistå ViaBill med tilvejebringelse af de oplysninger, der er nødvendige for besvarelsen af en sådan charge back anmodning.

1.3 Aftalens genstand

Kreditmaksimum for hver Kunde og for det enkelte salg fastsættes af ViaBill.

ViaBill køber ikke fordringer, som er aconto fakturaer, salg via forudbetalinger f.eks. telefoni, elektricitet, salg af rejsevaluta, udbetaling af kontanter eller anden form for pengeoverførsel, spil eller lotteri, salg via pyramide (eller lignende konstruktioner), salg af forfalskede varer eller anden krænkelse af immaterielle rettigheder, virksomhed som er i strid med Visa og MasterCards regler (f.eks. børnepornografi, salg af lægemidler, narkotika eller våben, hvor der er lovgivningsmæssige restriktioner).

Til grund for køb af fakturaer skal der foreligge en levering af en vare, som er leveret på faktureringstidspunktet, og hvor Sælger kan dokumentere, at Kunden indenfor 72 timer fra afsendelse har modtaget varen. Hvis Sælger ikke kan dokumentere levering/Kundens modtagelse af den pågældende vare, og Kunden gør indsigelser mod fordringen, har ViaBill ret til regres overfor Sælger for ViaBills eventuelle tab på Kunden.

Såfremt Kunden benytter sin lovbestemte fortrydelsesret, eller en af Sælger fastsat længere fortrydelsesret, er Sælger pligtig at kreditere ViaBill det fulde beløb, som ViaBill eventuelt har udbetalt til Sælger i relation til den pågældende Kunde.

Såfremt Kunden i øvrigt har indsigelser vedrørende varen/leverancen og betaling for varen/leverancen, er dette udelukkende et forhold mellem Sælger og Kunden, og ViaBill er berettiget til at kræve, at den pågældende fordring tilbageføres til Sælger mod betaling af samme beløb, som ViaBill har betalt.

Kan Kunden dokumentere, at denne til Sælger er fremkommet med indsigelser eller rettidigt har udnyttet sin fortrydelsesfrist, skal Sælger godtgøre ViaBill for således uberettigede pålagte rykker og evt. inkassogebyrer.

Ønsker Sælger i aftaleperioden at tilbyde andre finansieringsløsninger via sin webshop, kræver dette en særskilt accept fra ViaBill.

1.4 Kundehenvendelser

Det påhviler alene Sælger at håndtere alle kundehenvendelser f.eks. reklamationer, support og garantiforpligtelser vedr. den leverede vare, mens det alene påhviler ViaBill, eller ViaBills finansieringspartnere, at håndtere alle henvendelser vedr. betalingen. Dette oplyser ViaBill, eller ViaBills finansieringspartnere, til Kunden på fremsendte betalingsanvisning og eventuel senere rykker.

Sælger indestår for at holde ViaBill, eller ViaBills finansieringspartnere, skadesløs for ethvert krav, som en Kunde måtte rette mod ViaBill eller ViaBills finansieringspartnere i anledning af evt. berettigede fejl eller mangler ved de solgte varer, og ViaBill og ViaBills finansieringspartnere kan rette direkte henvendelse til Sælger herom i sådanne sager.

1.5 Kommunikation

ViaBill kan kontaktes via ViaBill.dk eller ViaBills relevante E-mailadresser, som kan findes på ViaBill.dk.

1.6 Opsigelse og misligholdelse

De første 3 måneder fra indgåelse af nærværende Samarbejdsaftale betragtes som en prøveperiode, i hvilken begge parter kan opsige Samarbejdsaftalen uden varsel. Herefter kan Sælger opsige Samarbejdsaftalen med et varsel på 6 måneder til udgangen af et kalenderår. ViaBill kan ligeledes opsige Samarbejdsaftalen med et varsel på 6 måneder til udgangen af et kalenderår. Såfremt ViaBill opsiger Samarbejdsaftalen, færdighåndteres de allerede autoriserede transaktioner.

Ophører Sælger i aftaleperioden med at anvende ViaBill eller ViaBills PriceTags (jf. afsnit 1.2) på sin webshop anses dette som værende væsentlig misligholdelse af nærværende Samarbejdsaftale.

Medmindre Sælger inden for 8 dage efter påkrav har bragt en misligholdelse til ophør, er ViaBill berettiget til straks at ophæve denne Samarbejdsaftale som misligholdt.

I tilfælde af ophævelse af Samarbejdsaftalen, skal Sælger betale en bod til ViaBill. Bodsbeløbet fremgår af den mellem ViaBill og Sælger indgåede Samarbejdsaftale. Bodsbeløbet forfalder med 8 dages betalingsfrist.

1.7 Tavshedspligt

ViaBill har tavshedspligt med hensyn til Sælgers data, ligesom ViaBill og Sælger er forpligtet til at behandle alle oplysninger om Kunden fortroligt. Alle informationer opbevares på betryggende vis og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos ViaBill.

1.8 Ejendomsret

ViaBill har den fulde ejendomsret til de programmer/software, der anvendes for at kunne levere BNPL eller TBYB Servicen.

1.9 Overdragelse af Samarbejdsaftalen

Ingen af parterne er berettiget til at overdrage rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne Samarbejdsaftale til tredjemand uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke. ViaBill er dog berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Samarbejdsaftalen til et med ViaBill koncernforbundet selskab eller i forbindelse med helt eller delvist frasalg af aktiver uden Sælgers forudgående samtykke.

1.10 Force Majeure

ViaBill er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse som følge af force majeure, herunder strejke, lockout, naturkatastrofer, fejl eller aktivitets-ophør hos en af ViaBills samarbejdspartners, inklusive tele- og IT operatører, strømsvigt, brand, hærværk, hacking, DDos angreb og lignende eller i øvrigt for forhold, der ligger uden for ViaBills kontrol.

1.11 Erstatningsansvar

ViaBill er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab, følgeskader eller fejl, der måtte opstå i forbindelse med den support, der ydes. ViaBills erstatningsansvar kan aldrig overstige det beløb, Sælger har betalt for anvendelse af ViaBill i en periode på 6 måneder op til den erstatningspådragende hændelse indtraf. ViaBill kan ikke holdes ansvarlig for en underleverandørs uagtsomhed eller misligholdelse, såfremt ViaBill har opfyldt sin forpligtelse til at instruere denne underleverandør behørigt. I et sådant tilfælde, kan krav alene rettes mod underleverandøren.

1.12 Ikrafttræden

Samarbejdsaftalen mellem ViaBill og Sælger træder i kraft, når Sælger har accepteret nærværende Samarbejdsaftale, enten ved fysisk underskrift heraf eller i form af afkrydsning deraf ved tilmelding til BNPL eller TBYB Servicen.

1.13 Lovvalg og værneting

Samarbejdsaftalen er undergivet dansk ret og eventuelle tvister afgøres ved ViaBills hjemting som rette værneting.

2 ØKONOMI

2.1 Omkostninger

2.1.1 Oprettelsesgebyr

Sælger betaler det aftalte oprettelsesgebyr, som er oplyst og aftalt ved tilmeldingstidspunktet.

2.1.2 Transaktionsgebyr

Eventuelle transaktionsgebyrer på køb af fordringerne vil være særskilt aftalt mellem ViaBill og Sælger. Sælger må ikke opkræve transaktionsgebyrer direkte fra Kunden.

2.1.3 Support/hotline mv.

Support, hotline, implementering via betalings-gateway‘en (PSP) og integrationshjælp mv. er inkluderet i oprettelsesgebyret, så længe dette holdes indenfor et vanligt/rimeligt tidsforbrug. ViaBill assisterer uden beregning med implementering af PriceTag samt stiller en marketingpakke til rådighed på viabill.dk som bl.a. indeholder ViaBill bannere og tekster, som kan bruges på Sælgers webshop.

2.2 Eventuelle tilgodehavender

ViaBill tilbyder en række såkaldte merchant-services, og i det tilfælde at tilgodehavender i ViaBills favør opstår som følge heraf, vil sådanne beløb være genstand for modregning. Betalingen for sådanne services vil automatisk blive modregnet i Sælgers konto hos ViaBill.

ViaBill er berettiget til at opkræve ethvert tilgodehavende ved at hæve det skyldige beløb på Sælgers evt. oplyste kreditkort eller via faktura sendt til Sælgers e-mail, såfremt modregning på Sælgers konto hos ViaBill ikke er muligt.

2.3 Pris-/gebyr eller vilkårsændringer

Ændringer i priser, gebyrer eller vilkår skal ske med et varsel på minimum 1 måned før ikrafttræden af de nye priser, gebyr eller vilkår, i hvilken periode, Sælger straks kan opsige Samarbejdsaftalen. Er en opsigelse ikke fremkommet til ViaBill i denne periode, fortsætter Samarbejdsaftalen iht. pkt. 1.6. I tilfælde af fejlskrift ved ændringer af priser, er ViaBill straks og uden varsel berettiget til at berigtige forholdet.

3 PERSONDATAPOLITIK

Se vores persondatapolitik her https://viabill.com/dk/legal/erhvervskunder/

Anmod om demo

Bliv godkendt til ViaBill på 30 sekunder

En gyldig e-mailadresse er påkrævet

+45

Fx 7543010

Dette felt er påkrævet

Dette felt er påkrævet

Der mangler et eller flere obligatoriske felter, tjek formularen og prøv igen.
Når du klikker “Tjek dig selv” accepterer du vores Privacy Policy.

Kom i kontakt med salg

Når du klikker “Kontakt salg” accepterer du vores Privacy Policy.

Hi

It seems like you are in the US, do you want to continue to our US website?

ViaBill +

Brug ViaBill hvor som helst

  • + ViaBill Mastercard
  • + Betal som det passer dig
  • + Højere kreditgrænse