ViaBill - 30 Days

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR VIABILL 30Days

1. Indledning og definitioner

1.1. Disse generelle vilkår og betingelser for ViaBills produkt ViaBill 30 Days (Herefter
”30Days”) (Herefter ”Generelle vilkår og betingelser for ViaBill 30Days”) finder anvendelse
og gælder således for indgåelse af en kreditaftale (Herefter ”Aftalen”) med ViaBill A/S,
CVR-nr. 33245564, Grønnegade 10, 1., 1107 København K, (herefter “ViaBill”) som kreditor og
en forbruger som kreditmodtager (herefter “Debitor”).


1.2. Definitioner:

1.2.1.Grundlaget for aftalen: Debitors ansøgning om ViaBill 30Days, de generelle vilkår og
betingelser for ViaBill, vilkårene for automatisk kortbetaling og ViaBills persondatapolitik.

1.2.2. Forfaldent beløb: For ViaBill 30Days betyder dette, det købsbeløb samt eventuelle
påløbne omkostninger, der skal betales efter 30 dage fra sælgers (merchants)
afsendelse af varer, der af ikke af Debitor er returneret i overensstemmelse med en
sælgers betingelser for returnering. Debitor er således forpligtet til at overholde en
sælgers oplyste vilkår og betingelser for Debitors returneringsret.

1.2.3. Samlet kreditbeløb: Det beløb, der er stillet til rådighed via ViaBill 30Days (dog
eksklusive påløbne omkostninger, f.eks. rykkergebyrer i tilfælde af forsinket betaling).
Beløbet vil fremgå i forbindelse med indgåelsen af aftalen. Dette beløb er underlagt en
grænse, som er betinget og på ethvert tidspunkt kan annulleres eller blokeres på
baggrund af den løbende kreditværdighedsvurdering, som ViaBill foretager.

1.2.4. Aftalen: Denne Aftale for ViaBill 30Days, herunder aftalegrundlaget og de
oplysninger, der er tilgængelige på Mit ViaBill, som indgås mellem Debitor og ViaBill efter
Debitors accept af de generelle vilkår og betingelser for ViaBill 30Days.

1.2.5. Aftalens varighed: For ViaBill 30Days er den faste aftaleperiode 90 dage.

1.2.6. Kreditsaldo: For ViaBill 30Days menes det samlede beløb, Debitor har foretaget
transaktioner (handler) for indenfor en given periode ved anvendelse af 30Days Servicen
samt eventuelle omkostninger, dog eksklusiv beløb for varer Debitor har returneret i
overensstemmelse med sælgers betingelser herfor.

1.2.7. Kredit: Den kredit, som ViaBill har bevilget, og inden for hvis rammer, der indgås en
aftale med Debitor om ViaBill 30Days.

1.2.8. Kreditbalance: Det beløb, som Debitor har til rådighed til at foretage transaktioner,
og som er lig med det samlede kreditbeløb fratrukket Kreditsaldoen.

1.2.9. “Debitor”, ”dig”, ”din”eller “du”: Den forbruger, der er berettiget til ViaBill 30Days,
og som har indgået denne Aftale.

1.2.10. Betalingskort: Det gyldige betalingskort, som Debitor altid er forpligtet til at have,
og som er knyttet til Aftalen.

1.2.11. Politik for personoplysninger: ViaBills persondatapolitik, som er tilgængelig på
www.viabill.dk/gdpr.

1.2.12. Betingelser for automatiske kortbetalinger: De vilkår og betingelser, der gælder
for automatiske kortbetalinger i henhold til denne Aftale.

1.2.13. Transaktion: Et køb (en handel), som Debitor foretager med ViaBill 30Days inden
for det samlede kreditbeløb.

1.2.14. 30Days: Med 30Days har Debitor udskudt betalingen af en varer med 30 dage fra
sælgers afsendelse af varen. Det er først efter udløbet af denne periode, at beløbet
forfalder til betaling.

1.2.15. Samlet saldo: Summen af de beløb, der svarer til de gennemførte transaktioner og
Debitors aktuelle udestående skyldige beløb. En transaktion er ikke gennemført, hvis
Debitor i overensstemmelse med sælgers betingelser herfor har returneret den vare,
transaktionen angår. Hvis der er påløbne omkostninger som følge af forsinkede
betalinger, f.eks. renter og inkassoomkostninger, vil de også blive medtaget i det
samlede skyldige beløb, men med fradrag af eventuelle betalinger.

1.2.16. ViaBill platform: Det system, som ViaBill anvender til at indsamle og behandle
debitoroplysninger, herunder ansøgnings- og betalingsoplysninger.

1.2.17. “Vi”, “os”, “vores”: Medmindre andet er angivet, betyder eller henviser til ViaBill og
deres efterfølgere, der er udpeget i henhold til denne Aftale.

2. Ansøgning om kredit

2.1. Debitor skal være fyldt 18 år, må ikke være under værgemål, skal have et gyldigt
betalingskort, et dansk personnummer og folkeregisteradresse i Danmark for at blive
godkendt.

2.2. Når kundeforholdet er etableret, skal ViaBill have oplysninger om dit CPR-nummer
(Central Person Register), adresse, e-mailadresse, telefonnummer og gyldigt
betalingskort.

2.3. Før Aftalen indgås foretager ViaBill en kreditvurdering af Debitor efter gældende
regler og lovgivning. Debitors kreditværdighed vurderes bl.a. på grundlag af oplysninger
indhentet fra Lowell, Tink og andre kreditoplysningsbureauer, der kan have data om
Debitor. En kreditgodkendelse afgøres udelukkende af ViaBill. Debitor er forpligtet til på
anfordring at give ViaBill adgang til oplysninger om Debitors økonomi, såsom
Skattekonto, Pensionsinfo, bankbevægelser og -indestående efter ViaBill’s ønske.

2.3.1. Hvis Debitor ønsker at foretage en transaktion, som samlet set ikke kan rummes
inden for det samlede kreditbeløb for denne ViaBill 30Days Aftale, kan Debitor blive tilbudt
en anden Aftale, der er underlagt de yderligere krav og den kontraktmæssige
dokumentation for en kreditaftale med kreditomkostninger. Sådanne andre betalte
Aftaler (ViaBill Plus) vil også kræve godkendelse af dig som Debitor via kreditvurdering
mv.

2.4. Aftalen accepteres af dig som Debitor ved at angive elektronisk accept på ViaBills
platform efter din accept af disse generelle vilkår og betingelser for ViaBill 30Days.

2.5. I henhold til Aftalen stiller ViaBill en kreditlinje (ViaBill 30Days) til rådighed for dig som
Debitor med henblik på, at du som Debitor kan bruge ViaBill 30Days som
betalingsmetode inden for det samlede kreditbeløb til køb i de webshops og de sælgere
(merchants), der samarbejder med ViaBill.

3. ViaBill 30Days

3.1. For ViaBill 30Days vurderes det maksimale kreditbeløb individuelt og kan variere på
baggrund af både den indledende og løbende kreditvurdering. Debitor kan se sin ViaBill
30Days konto i ”My ViaBill”. Ved at acceptere disse vilkår og betingelser accepterer du
som Debitor at skylde den samlede saldo på din ViaBill 30Days kredit til ViaBill og at være
forpligtet til at tilbagebetale kreditbeløbet på de vilkår og betingelser, der er fastsat i
denne Aftale.

3.2. Der er ingen forpligtelse til at betale renter eller gebyrer, hvis Aftalen opfyldes og
betales til tiden. I tilfælde af forsinket betaling vil kreditsaldoen blive forhøjet med
eventuelle påløbne gebyrer, renter og andre omkostninger (herunder
inkassoomkostninger) for forsinket betaling. Kreditsaldoen vil fra tid til anden afhænge af
Debitors transaktioner (køb) inden for det samlede kreditbeløb, som Debitor har
foretaget.

3.3. Når Aftalen indgås, sender ViaBill en e-mail med denne Aftale sammen med en
velkomstmail til den e-mailadresse, som Debitor har oplyst. Velkomstmailen indeholder
oplysninger om Aftalens grundlag. Derudover sendes en yderligere e-mail med et link til
“Min ViaBill” og en førstegangsadgangskode. Efter modtagelse af velkomstmailen skal du
som Debitor sørge for at logge ind på “Min ViaBill” på viabill.dk og ændre adgangskoden
til en personlig adgangskode.

3.4. Transaktioner, der foretages inden for aftaleperioden, afregnes på de aftalte vilkår i
henhold til Aftalen.

3.5. Aftalen forudsætter, at du som Debitor har accepteret betaling via automatisk
kortbetaling i henhold til “Betingelser for automatisk kortbetaling”.

3.6. Ved ViaBill 30Days opnår Debitor en kredittid på 30 dage fra varens forsendelse fra
sælger (webshoppen), således at Debitor alene vil være forpligtet til at betale for varen,
såfremt varen ikke returneres indenfor fristen herfor og i overensstemmelse med de
aftalte betingelser for returnering mellem Debitor og sælger (webshoppen). Vilkårene for
handlen afhænger således alene af betingelserne for køb af varer i den webshop og hos
den sælger, hvor ViaBill 30Days anvendes som betalingsløsning. Medmindre andet er
aftalt mellem Debitor og sælger (webshoppen), må Debitor forvente, at der sker et køb af
varen ved anvendelse af 30Days som betalingsløsning. Debitor vil ikke være forpligtet til
at betale, såfremt Debitor returnerer varen indenfor den fortrydelsesret Debitor har efter
dansk rets almindelige regler eller i henhold til den udvidet fortrydelsesret aftalt med
sælger (webshoppen) som kan være op til 30 dage. Sælger (webshoppen) kan have
fastsat begrænsninger for, hvilke varer og tjenesteydelser ViaBill 30Days kan anvendes
som betalingsløsning for.

4. Køb med ViaBill 30Days

4.1. Du kan som Debitor bruge ViaBill 30Days som betalingsmetode ved køb i webshops (hos sælger), der samarbejder med ViaBill. Kreditbeløbet (ViaBill 30Days Service) er lig med prisen på den vare, du køber og kreditten løber i 30 dage fra købstidspunktet. Kreditten er personlig og må kun anvendes af dig som Debitor. Det anvendte og samlede ViaBill 30Days kreditbeløb vises til enhver tid på debitorsiden under fanen “Min ViaBill”, indtil kreditten er indfriet. Det bemærkes, at Debitor skal tilbagebetale kreditbeløbet til ViaBill senest 30 dage efter, at købet af den/de pågældende vare/varer eller serviceydelse/serviceydelser er gennemført.

4.2. En transaktion med ViaBill 30Days gennemføres ved at ViaBill – eller dets efterfølgere – i henhold til Aftalen betaler købsprisen til webshoppen (sælger) på vegne af Debitor. ViaBill er ikke ansvarlige for salget i den pågældende webshop (sælger), herunder for opfyldelsen af købsaftalen med webshoppen. Alle klager og henvendelser vedrørende købet, herunder f.eks. om mangler eller forsinkelser med hensyn til fremsendelsen af varen eller serviceydelsen skal derfor rettes til den pågældende webshop (sælger) og ikke til ViaBill.

4.3. Første gang Debitor ønsker at bruge ViaBill 30Days som betalingsmetode, skal Debitor indtaste sin e-mail og sit mobilnummer. Oplysningerne gemmes, og mobilnummeret bruges til fremtidige transaktioner (dvs. ved oprettelse af nye kreditter), hvor ViaBill sender en SMS-kode til Debitor, som Debitor skal bruge af sikkerhedshensyn for at forhindre misbrug og for at gennemføre transaktionen. Oplysninger om transaktioner, betalinger mv. sendes til Debitors e-mailadresse.

4.4. Hver gang du som Debitor gennemfører en transaktion med ViaBill 30Days i henhold til Aftalen, vises ændringen i de samlede kreditsaldi på debitorsiden i “Min ViaBill”, og der sendes en e-mail til Debitor.

4.5. Hvis du som Debitor ikke betaler det under ViaBill 30Days forfaldne beløb til tiden, jf. pkt. 4.1, kan du som Debitor efterfølgende ikke foretage nye transaktioner/køb med ViaBill 30Days som betalingsmetode. Så snart det skyldige beløb er betalt, kan du som Debitor foretage nye transaktioner/køb igen. ViaBill 30Days er et forbrugerkreditprodukt, der kun kan anvendes til betaling af varer eller serviceydelser i de webshops, som samarbejder med ViaBill. Det er derfor ikke muligt for dig som Debitor at få en del af eller hele det samlede kreditbeløb udbetalt i kontanter.

5. Betalingen under ViaBill 30Days

5.1. Ved ViaBill 30Days skal Debitor tilbagebetale kreditsaldoen i sin helhed til forfaldstid.

5.2. Ved ViaBill 30Days forfalder betalingen af beløbet for en vare samt eventuelle tillæg
indeholdt på kreditsaldoen 30 dage efter forsendelsen af varen beløbet angår, forudsat
at varen ikke er returneret i overensstemmelse med sælgers (webshoppens) betingelser
her for.

6. Betalingsbetingelser

6.1. Du accepterer som Debitor, at ViaBill automatisk trækker det forfaldne beløb under ViaBill 30Days fra dit (Debitors) betalingskort eller din (Debitors) bankkonto, hvis en sådan findes på din (Debitors) kredit, når den forfalder til betaling, jf. afsnit 5 og vilkårene for automatisk kortbetaling. Du accepterer endvidere, at hvis det måtte vise sig, at der på din konto på den dag, hvor vi automatisk trækker det forfaldne beløb under ViaBill 30Days fra dit betalingskort eller bankkonto, ikke er tilstrækkeligt med midler til dækning af det forfaldne beløb under ViaBill 30Days, må vi trække eller forsøge at trække et lavere beløb til delvis dækning af det forfaldne beløb under ViaBill 30Days. Du er forpligtet til altid at have et gyldigt betalingskort tilknyttet aftalen. Du kan bruge følgende betalingskort:

6.1.1. Visa
6.1.2. MasterCard
6.1.3. Visa/Dankort

6.2. Hvis Debitor trækker sit samtykke til at bruge betalingskortoplysningerne tilbage fra
ViaBill, svarer det til et brud på og misligholdelse af denne Aftale. Hvis det skyldige beløb
ikke betales rettidigt, har ViaBill ret til at trække den faste månedlige rate via Nets
Betalingsservice. I dette tilfælde vil der blive opkrævet et ekstra betalingsgebyr på DKK
9,75 i tilfælde af en sådan forsinket betaling. Der vil være tale om en enkeltstående
betaling via Nets Betalingsservice og ikke om en tilbagevendende betaling. Debitor er
således ansvarlig for betaling eller for at aktivere betaling via automatisk kortbetaling
underlagt betingelserne for automatisk kortbetaling den følgende måned.

6.3. Betalinger vil først blive brugt til at betale forfaldne betalinger, derefter til betalinger,
der skal betales i denne måned, og derefter til at reducere kreditsaldoen i følgende
prioriteringsrækkefølge:

6.3.1. Renter
6.3.2. eventuelle gebyrer for misligholdelse
6.3.3. andre omkostninger, såsom yderligere omkostninger til administration af kreditten,
herunder rimelige omkostninger til udarbejdelse og indgåelse af en betalingsaftale med
Debitor og administration heraf samt eventuelle inkassoomkostninger
6.3.4. Det forfaldne beløb under ViaBill 30Days, der skal betales
6.3.5. nedsættelse af Aftalens Varighed.

7. Forsinket betaling

7.1. Hvis det ikke er muligt for ViaBill at trække det skyldige beløb på betalingskortet eller
registrere betalingen via Betalingsservice, jf. punkt 6 (f.eks. fordi betalingskortet er
spærret, betalingskortoplysningerne ikke er opdateret, eller der ikke er fuld dækning på
betalingskortet), er vi berettiget til at opkræve renter og gebyrer samt overdrage kravet
til inkasso i overensstemmelse med renteloven.

7.2. Vi kan efter eget skøn vælge at stoppe rentetilskrivningen. Undladelse af at tilskrive
renter er ikke udtryk for et afkald fra vores side på at få renter på vores krav og kræve
dækning for senere påløbne omkostninger. Dette gælder, uanset om Debitor er blevet
underrettet.

8. Kommunikation med debitor

8.1. Kommunikationen med Debitor foregår via debitors “Min ViaBill”, brev, app, pushbeskeder, e-mail eller sms.

8.2. Kommunikationen med Debitor vil som standard være på dansk, men det er muligt
at vælge engelsk som det foretrukne sprog for kommunikationen.

9. Ændring af debitors kontaktoplysninger og betalingskort

9.1. Debitor er ansvarlig for at sikre, at alle kontaktoplysninger om Debitor, herunder emailadresse, adresse og mobilnummer, er korrekte og ajourførte. Opdatering af
kontaktoplysninger er ekstremt vigtigt, da disse oplysninger bruges til at gennemføre
transaktioner med ViaBill 30Days. På samme måde er det Debitors ansvar at meddele
ændringer til det registrerede betalingskort. Ændringer skal straks foretages på “My
ViaBill” eller ved at kontakte support@viabill.com

9.2. Hvis ViaBill finder ud af, at det betalingskort, som Debitor har oplyst, ikke kan bruges,
f.eks. fordi datoen for betalingskortet er udløbet, eller fordi betalingskortet er blevet
blokeret, vil Debitor modtage en e-mail, hvori Debitor inden for en periode på 3
arbejdsdage skal sikre, at der er et brugbart betalingskort tilknyttet Debitors kredit,
herunder vilkår for automatisk kortbetaling. Hvis Debitor ikke opdaterer sine
betalingskortoplysninger inden fristens udløb, vil Debitor misligholde Aftalen, hvilket kan
føre til ViaBills ophævelse af Aftalen.

10. Ændringer af aftalen

10.1. ViaBill kan ændre aftalegrundlaget uden varsel, hvis ændringen er til Debitors fordel.

10.2. ViaBill kan ændre aftalegrundlaget med 30 dages varsel (“Opsigelsesperiode”),
medmindre der kræves længere varsel i henhold til gældende regler. ViaBill kan også
med 30 dages varsel regulere priserne, indføre nye omkostninger, f.eks. nye gebyrer, til
dækning af:

10.2.1. yderligere eksterne omkostninger i forbindelse med kreditten. Nye gebyrer, til
dækning af:
10.2.2. inflation ifølge Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks Pris 111 2015 indeks
100, beregnet fra 1. januar 2019 (indeks 102,3)
10.2.3. øgede omkostninger ved at rejse kapital
10.2.4. øgede kapital-, likviditets- eller solvenskrav
10.2.5. ændringer i skatter og afgifter af betydning for ViaBill

og i følgende situationer:

10.2.6. ved produktændringer, der forbedrer produktet til fordel for Debitor,
10.2.7. ved ændringer i lovgivning, regler eller praksis
10.2.8. til dækning af øgede kredit- og administrationsomkostninger.

10.3. Ændringer, der skal meddeles, vil blive meddelt direkte til Debitor, f.eks. via elektronisk
post (herunder e-mail, SMS, e-boks) eller almindelig post eller lignende
kommunikationsformer. I forbindelse med meddelelsen kan Debitor henvise til
oplysninger på ViaBills hjemmeside, “Min ViaBill” eller lignende steder. Hvis en
prisforhøjelse ønskes, skal den godkendes af Debitor. Prisforhøjelsen gælder for Aftaler,
der fortsætter efter Opsigelsesperiodens udløb. Hvis Debitor ikke ønsker at godkende en
prisstigning, kan Debitor ikke bruge Aftalen til yderligere fradrag på kreditten, hvorfor
Aftalen lukkes for nye fradrag i Aftaleperioden efter Opsigelsesperiodens udløb. Hvis de
nye vilkår fører til, at denne Aftale ikke længere er en gratis kredit, vil ViaBill give Debitor
alle de lovpligtige oplysninger, der kræves på det tidspunkt.

11. Standard

11.1. I tilfælde af Debitors misligholdelse har ViaBil ret til at opsige denne Aftale, hvorved
den samlede saldo forfalder til øjeblikkelig betaling.

11.2. Debitor anses for at være i misligholdelse af Aftalen og dermed de aftalte vilkår og
betingelser, hvis du:

11.2.1. er mere end 30 dage i restance med betaling af et beløb, der overstiger 25 procent
af det samlede kreditbeløb;
11.2.2. er mere end 30 dage i restance med betaling af et beløb, der overstiger 10 procent
af det samlede kreditbeløb, og forsinkelsen vedrører to eller flere poster, der forfalder til
betaling på forskellige tidspunkter;
11.2.3. ikke betaler den faste månedlige ydelse til tiden og ikke har betalt senest efter at
have påløbet det første rykkergebyr,
11.2.4. ikke betaler det forfaldne beløb under ViaBill 30Days til tiden og ikke har betalt
senest efter at have modtaget det første rykkergebyr,

11.2.5. ikke har overholdt sin forpligtelse til at have korrekte og ajourførte
kontaktoplysninger samt korrekte oplysninger om sit betalingskort,
11.2.6. forsøger at unddrage sig betaling af kreditten,
11.2.7. dør,
11.2.8. tager fast ophold uden for Danmarks grænser
11.2.9. ikke indsender den dokumentation, der kræves i henhold til lovgivningen om
bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, eller
11.2.10. Ikke består den løbende kreditværdighedskontrol, der udføres af ViaBill (hvis
relevant).

12. Misbrug

12.1. I tilfælde af mistanke om misbrug af kreditten skal Debitor straks underrette ViaBill
ved at kontakte support@viabill.com eller telefon 88 826 826.

13. Fortrydelse

13.1. Ophævelse af denne Aftale: Debitor har ret til at fortryde Aftalen uden begrundelse
inden for 14 dage (“fortrydelsesperioden”). Fortrydelsesperioden udløber 14 dage efter
den dag, hvor denne Aftale blev indgået. Aftalen anses for at være indgået samtidig
med den første transaktion, hvor ViaBill 30Days anvendes som betalingsmetode.

For eksempel: Hvis Debitor f.eks. foretager en transaktion mandag den 1. har Debitor en
frist til og med mandag den 15. Hvis Debitor havde modtaget aftalegrundlaget senere,
f.eks. onsdag den 3., ville Debitors frist være til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber
på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udskydes
den effektive udløbsdato til den følgende arbejdsdag.

Inden udløbet af fortrydelsesperioden skal Debitor give ViaBill besked om, at Debitor har
fortrudt ViaBill 30Days. Debitor skal give denne meddelelse skriftligt – f.eks. pr. brev eller email – og inden fristens udløb. Debitor kan også bruge ViaBills standardfortrydelsesformular, som ViaBill kan finde nedenfor.

Når Debitor har udøvet sin fortrydelsesret, skal Debitor betale kreditsaldoen til ViaBill
hurtigst muligt og senest 30 dage efter afsendelse af den skriftlige meddelelse om
fortrydelsesret.

Standardfortrydelsesformular:

Til ViaBill A/S, Grønnegade 10, 1., 1107 København K, support@viabill.com:
– Jeg/vi* meddeler hermed, at jeg/vi* ønsker at udøve fortrydelsesretten i forbindelse
med min/vores* kontrakt om levering af følgende tjenesteydelser
– Bestilt den /modtaget den
– Forbrugerens navn:
– Forbrugerens adresse:
– Forbrugerens underskrift (kun hvis formularens indhold meddeles på papir):
– Dato:

*= Det ikke relevante slettes

13.2. Tilbagetrækning ved køb af et produkt: Hvis Debitor udøver sin fortrydelsesret i
forbindelse med en købsaftale med en butik/webshop/sælger, hvor ViaBill 30Days er
blevet anvendt som betalingsmiddel, krediteres købsprisen på Debitors kredit. Hvis
Debitors Kreditsaldo efterfølgende er positiv, sørger ViaBill for, at det overskydende beløb
tilbagebetales til Debitor hurtigst muligt og senest inden for 7 arbejdsdage ved hjælp af
det betalingskort, der er tilknyttet betingelserne for automatisk kortbetaling.

14. Kontraktperiode og opsigelse

14.1. Denne Aftale er indgået på ubestemt tid (Aftaleperiode). Transaktioner, der
foretages inden for aftaleperioden, afregnes på de aftalte vilkår også efter
aftaleperiodens udløb.

14.2. Debitor kan til enhver tid skriftligt opsige Aftalen, f.eks. via e-mail til support@viabill.com. Dette forudsætter dog, at alle skyldige beløb er betalt af Debitor på opsigelsestidspunktet. Det samlede skyldige beløb vises som “Samlet saldo i DKK.” på “Min ViaBill”.

14.3. Uden for de situationer, hvor Debitor misligholder Aftalen, kan ViaBill opsige denne
Aftale med 60 dages varsel og en faktuel begrundelse for opsigelsen med den virkning,
at alle skyldige beløb skal betales senest den sidste dag i opsigelsesperioden. I tilfælde af
ViaBills opsigelse har Debitor ret til en saglig begrundelse. Opsigelsen skal sendes via email eller i papirformat.

14.4. ViaBill har også ret til straks og uden varsel at begrænse eller opsige Debitors ret til
at bruge Aftalen, hvis Debitors økonomiske situation efter ViaBills vurdering er væsentligt
forringet, eller hvis Debitor misligholder Aftalen.

15. Overdragelse af fordringer

15.1. ViaBill er berettiget til – uden Debitors samtykke – at overdrage sine rettigheder og
forpligtelser i forhold til Debitor til en tredjepart, herunder alle krav, som ViaBill har mod
Debitor.

15.2. Ved at underskrive denne Aftale accepterer Debitor en overdragelse af
tilgodehavender.

16. Behandling af personoplysninger

16.1. Debitors personoplysninger behandles i overensstemmelse med politikken om
personoplysninger.

17. Retsmidler og gældende lovgivning

17.1. Dansk lov finder anvendelse, medmindre andet følger af ufravigelige regler om
forbrugerbeskyttelse i det land, hvor Debitor har bopæl.

17.2. Debitor er altid velkommen til at kontakte ViaBill, hvis Debitor har en klage over
Aftalen. Forespørgsler kan sendes til klage@viabill.com. Hvis der ikke kan opnås enighed
mellem Debitor og ViaBill, kan Debitor klage til Center for Klageløsning, Klagehuset,
Toldboden 2, 8800 Viborg, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Klager kan indgives til
Center for Klageregulering via www.naevneneshus.dk.

17.3. Den Europæiske Unions onlineportal kan også bruges til at indgive en klage. Dette er
især relevant, hvis Debitor bor i et andet EU-land. Klagen kan indgives på følgende link:
http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal ViaBills e-mailadresse
angives klage@viabill.com.

17.4. Aftalen er ikke omfattet af en garantifond eller garantiordning

BETINGELSER FOR AUTOMATISK KORTBETALING

1. Generelt

1.1. Disse vilkår for automatisk kortbetaling gælder i tillæg til det aftalegrundlag, der er
defineret i Aftalen.

1.2. Debitors betalinger til ViaBill foretages ved automatisk fradrag af det skyldige beløb
fra Debitors betalingskort.

1.3. Første gang Debitor bruger ViaBill 30Days som betalingsmetode, skal Debitor indtaste
sine betalingskortoplysninger. Betalingskortoplysningerne gemmes og bruges
efterfølgende som grundlag for ViaBill til at foretage automatiske kortbetalinger.

2. Automatisk kortbetaling

2.1. ViaBill foretager en automatisk kortinddragelse for alle betalinger, der forfalder på
deres respektive forfaldsdatoer i henhold til aftalegrundlaget og i henhold til vilkårene og
betingelserne for automatisk kortbetaling.

3. Afvisning, indsigelse og tilbagekaldelse af samtykke

3.1. Den 1. i hver måned sender ViaBill en betalingsoversigt pr. e-mail til Debitor med den
nødvendige oversigt og oplysninger om forfaldsdatoen, så Debitor har mulighed for at
afvise betalingen. Afvisningen skal ske senest dagen før forfaldsdatoen.

3.2. Hvis Debitor ønsker at gøre indsigelse mod en allerede gennemført betaling, kan
Debitor gøre det ved at kontakte support@viabill.com. I henhold til betalingsloven har
Debitor også mulighed for at gøre indsigelse mod en gennemført betaling ved at
kontakte udbyderen/banken. Debitor kan få yderligere oplysninger om muligheden
herfor samt oplysninger om de særlige indsigelsesfrister ved at kontakte sin
udbyder/bank.

3.3. Debitor kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke til, at ViaBill må bruge Debitors
betalingskortoplysninger til betalinger i overensstemmelse med vilkår og betingelser for
automatisk kortbetaling. Tilbagekaldelse af samtykke kan ske ved at kontakte
support@viabill.com. Hvis Debitor trækker sit samtykke til, at ViaBill må bruge
betalingskortoplysningerne tilbage, svarer dette til en misligholdelse af Aftalen.

4. Ændringer

4.1. Vi har ret til at ændre vilkårene for automatiske kortbetalinger.

5. Ajourføring og lagring af oplysninger

5.1. Debitor er forpligtet til at have et gyldigt betalingskort tilknyttet sin kredit. Det er
Debitors eget ansvar, at oplysningerne om Debitors betalingskort altid er korrekte og
ajourførte, f.eks. ved udløbsdato, bankskifte, spærring, tab eller lignende. Et nyt
betalingskort registreres ikke automatisk. Debitors betalingskortoplysninger kan
opdateres i “Min ViaBill”.

5.2. Betalingskortoplysningerne registreres og opbevares sikkert hos en tredjepart, der er
godkendt i overensstemmelse med internationale sikkerhedsstandarder (PCI DSS –
Payment Card Industry Data Security Standard) de nødvendige betalingskortoplysninger
til brug for automatisk debitering af Debitors betalingskort på vegne af ViaBill.

5.3. ViaBill gemmer de første 6 cifre på betalingskortet og de sidste 4 cifre, som de
fremgår af “Min ViaBill”, for at identificere, hvilket betalingskort der er registreret i henhold
til vilkårene. Vi gemmer betalingskortets udløbsdato for at sende en e-mail til debitor 30
dage før betalingskortets udløbsdato. Denne meddelelse (eller dens fravær) fjerner ikke
Debitors forpligtelse til at holde betalingskortoplysningerne ajour.

5.4. Debitors adgang til at foretage køb med ViaBill 30Days som betalingsmiddel er
personlig. Det betyder bl.a., at Debitor ikke må udlevere sin adgangskode til andre for at
sikre Debitor mod misbrug af kreditten.

Ved at indgå denne Aftale erklærer Debitor, at Debitor har modtaget, læst og accepteret
“Generelle vilkår og betingelser for ViaBill 30Days”, “Betingelser for automatisk
kortbetaling”, og at de afgivne oplysninger er i overensstemmelse med sandheden og i
denne forbindelse at have modtaget, læst og accepteret “ViaBills persondatapolitik”.

POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Læs vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger på www.viabill.dk/gdpr/#brugere


Anmod om demo

Bliv godkendt til ViaBill på 30 sekunder

En gyldig e-mailadresse er påkrævet

+45

Fx 7543010

Dette felt er påkrævet

Dette felt er påkrævet

Der mangler et eller flere obligatoriske felter, tjek formularen og prøv igen.
Når du klikker “Tjek dig selv” accepterer du vores Privacy Policy.

Kom i kontakt med salg

Når du klikker “Kontakt salg” accepterer du vores Privacy Policy.

Hi

It seems like you are in the US, do you want to continue to our US website?

ViaBill +

Brug ViaBill hvor som helst

  • + ViaBill Mastercard
  • + Betal som det passer dig
  • + Højere kreditgrænse