ViaBill AB Free

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR VIABILL FREE

Indledning og definitioner

Aion Bank NV/SA, et kreditinstitut, der er oprettet som et aktieselskab i henhold til belgisk
lovgivning, med hjemsted på Avenue de la Toison d’Or – Gulden Vlieslaan 26/28, 1050 Bruxelles,
registreret i Crossroads Bank of Enterprises under nummer 0403.199.306, hvis kompetente
tilsynsmyndighed med hensyn til FPS Economy er direktoratet for økonomisk inspektion:

FPS Economy, S.M.E. Selvstændige og energi, Generaldirektoratet for Økonomisk
Inspektorat, Centrale tjenester – Front Office, NG III, 3. sal, Boulevard Roi Albert II, 16, 1000
Bruxelles, Belgien, Belgiens Nationalbank, 14, boulevard de Berlaimont, 1000 Bruxelles, Belgien
(hjemlandets tilsynsmyndighed),/ Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Danmark
(registreret hos Finanstilsynet under nr. 1800-01-0) (værtstilsynsmyndighed), ( herefter
benævnt “banken” eller “Aion” eller “långiver“) og

ViaBill Tech A/S, et selskab oprettet i henhold til dansk lovgivning og registreret under CVR-nr.
33245564 med hjemsted i Grønnegade 10, 1., 1107 København K (“ViaBill” eller “Service
Agent“), samarbejder i henhold til en aftale om programmarketing og servicering
(“Programmet“) med henblik på at markedsføre bankens produkter

1. Definitioner

1.1 Grundlaget for aftalen: Din ansøgning til ViaBill Free, de generelle vilkår og
betingelser for ViaBill Free, vilkårene for automatisk kortbetaling og ViaBills politik for
personoplysninger.

1.2 Det skyldige beløb: Faste månedlige afdrag og eventuelle påløbne omkostninger,
f.eks. rykkergebyrer.

1.3 Den faste månedlige ydelse: Den del af kontosaldoen, som du har indvilliget i at
betale samme dag hver måned fra betalingen af den første rate, der forfalder på
tidspunktet for forsendelsen af varen, dog ikke mindre end 1/10 af kreditsaldoen.

1.4 Det samlede kreditbeløb: Det beløb, der stilles til rådighed via Aion (dog eksklusiv
påløbne omkostninger, f.eks. rykkergebyrer i tilfælde af forsinket betaling). Beløbet vil
fremgå i forbindelse med indgåelsen af aftalen og vil altid være tilgængeligt på din side
på “My ViaBill”. Dette beløb er underlagt en grænse, som er betinget og på ethvert
tidspunkt kan annulleres eller spærres på grundlag af den løbende
kreditværdighedskontrol, som Aion foretager.

1.5 Kreditaftale eller aftale: Aftalen om ViaBill Free, herunder aftalegrundlaget og de
oplysninger, der er tilgængelige på My ViaBill, som indgås mellem dig og Aion efter
accept af de generelle vilkår og betingelser for ViaBill Free.

1.6 Aftalens varighed: For ViaBill Free er den faste aftaleperiode maksimalt 365 dage.

1.7 Kontosaldo: Den del af det samlede kreditbeløb, som du har brugt på et hvilket som
helst tidspunkt.

1.8 Konto: den konto, som banken har åbnet, og inden for hvis rammer der er indgået en
aftale med debitor om ViaBill Free.

1.9 Afskrivningsperiode: Den periode, hvor debitor er ansvarlig for betalinger i henhold til
en aftale.

1.10 Disponibel kreditsaldo: det beløb, som debitor har til rådighed til at foretage
transaktioner, og som er lig med det samlede kreditbeløb fratrukket kontosaldoen.

1.11 Kreditformidler: ViaBill eller Service Agent, der i henhold til dansk lovgivning er
autoriseret til at formidle kreditaftaler.

1.12 Debitor eller “du”: den forbruger, der er berettiget til Viabill Free, og som har indgået
en aftale.

1.13 Indledende periode: den indledende periode inden for 48 timer for overdragelse af
fordringer (eller så hurtigt som muligt efter 48 timer, hvis overdragelsen ikke kan finde
sted på arbejdsdage eller inden for kontortid)

1.14 Mindste skyldige betaling: det minimumsbeløb, som du skal betale ved afslutningen
af en transaktion i henhold til aftalen

1.15 Betalingskort: det gyldige betalingskort, som du altid er forpligtet til at have, og som
er knyttet til aftalen i henhold til afsnit 5 og 7.

1.16 Politik for personoplysninger: ViaBills og Aions persondatapolitikker, som findes på
www.viabill.dk/gdpr og https://aion.eu/be-en/privacy-policy.

1.17 Tilgodehavende(r): det tilgodehavende, der genereres til fordel for Aion, og som er et
resultat af ethvert beløb, der stilles til rådighed for Debitor i henhold til en Aftale, som
anvendes til at gennemføre en Transaktion.

1.18 Vilkår for automatiske kortbetalinger: de vilkår og betingelser, der er nævnt i afsnit
19 i de generelle vilkår og betingelser for ViaBill Free, og som gælder for automatiske
kortbetalinger i henhold til en aftale.

1.19 Transaktion: Det enkelte køb, som du foretager med Viabill Free inden for det samlede
kreditbeløb.

1.20 Samlet saldo: Summen af de beløb, der svarer til de gennemførte transaktioner og det
aktuelle udestående beløb, som du skylder. Hvis der er påløbne omkostninger som følge
af forsinkede betalinger, f.eks. renter og inkassoomkostninger, vil sådanne beløb også
blive medtaget i det samlede skyldige beløb, men med fradrag af de udbetalte afdrag.

1.21 ViaBill Free: En revolverende kreditlinje, der er oprettet af Aion med en samlet
kreditbalance på 2.000 DKK og tilbydes via ViaBill-platformen, som Debitor kan bruge
ved indgåelse af en aftale som betalingsmetode i de webshops, der samarbejder med
ViaBill.

1.22 ViaBill platform: Det system, som ViaBill anvender til at indsamle og behandle
debitoroplysninger, herunder ansøgnings- og betalingsoplysninger.

1.23 “Vi”, “Os”, “Vores”: Medmindre andet er angivet, betyder eller henviser til Aion
og/eller ViaBill, herunder når ViaBill handler på vegne af Aion, og deres efterfølgere
udpeget i henhold til en aftale.

Kontooversigt for ViaBill Free

Samlet kreditgrænse 2.000DKK
Månedligt kontogebyr DKK0
Andre gebyrer DKK0
Rentesats 0%
Sats for forsinket betaling:DKK100
Antal afdragsbetalinger 10
ÅPR 0%
Afdrag DKK10

2. Involverede parter

Aion er långiver i henhold til denne aftale og godkender og stiller den revolverende kreditlinje
(ViaBill Free) til rådighed, der åbnes via ViaBill-platformen. Aion sikrer i sin egenskab af
ordregiver, at dens kreditpolitikker gennemføres via ViaBill-platformen. Denne aftale er, selv om
den er indgået via ViaBill-platformen, indgået mellem dig og Aion.

ViaBill er kreditformidler og bistår Aion Bank med behandlingen af alle ansøgninger, der
indsendes via ViaBill-platformen. Efter godkendelse af din ansøgning og en vellykket udstedelse
af kreditlinjen vil dine kontooplysninger blive gjort tilgængelige for dig via ViaBill-platformen,
MyViaBill. Som en del af sin rolle som kreditformidler kan ViaBill indsamle oplysninger på vegne
af Aion Bank og foretage undersøgelser af kreditværdigheden og foranstaltninger til
bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme samt oplysninger om dig
som ansøger til en ViaBill Free.

3. Ansøgning om kredit

Du skal være fyldt 18 år, må ikke være under værgemål, skal have et gyldigt betalingskort,
dansk personnummer og folkeregisteradresse i Danmark for at blive kreditgodkendt.

Når kundeforholdet er etableret, skal Aion have oplysninger om dit CPR-nummer (Central Person
Register), din e-mailadresse, dit telefonnummer og dit gyldige betalingskort.

Vi er forpligtet til at kontrollere og holde opdaterede oplysninger om alle kunders identitet osv.
Du er derfor forpligtet til at give identitetsoplysninger til Aion Bank og ViaBill, der fungerer som
kreditformidler på vegne af Aion Bank i denne henseende. Forpligtelsen består både ved denne
aftales oprettelse og senere, hvis Vi anmoder om yderligere oplysninger. Du kan være forpligtet
til at give yderligere oplysninger om skattemæssige forhold og indsende yderligere oplysninger
om økonomiske og identitetsmæssige forhold (f.eks. kopi af pas, dokumentation for bopæl
osv.).

Før en kreditaftale indgås, foretager ViaBill på vegne af Aion en kreditvurdering i
overensstemmelse med gældende regler. Din kreditværdighed kan blive vurderet ud fra
forskellige faktorer og på baggrund af oplysninger fra Lowell, Tink og andre
kreditoplysningsbureauer, der kan have data om dig. Ved at ansøge om en kreditgodkendelse
accepterer Du sådanne undersøgelser og at Vi behandler de oplysninger, der er nødvendige i
den forbindelse (herunder udveksling af sådanne oplysninger mellem Aion og ViaBill). En
kreditgodkendelse afgøres udelukkende af Aion. ViaBill foretager også på vegne af Aion
undersøgelser af Din identitet, formålet med aftalen og andre oplysninger, der kræves i henhold
til lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og foranstaltninger til bekæmpelse af
finansiering af terrorisme. Du er forpligtet til på anmodning at give Aion adgang til oplysninger
om Din økonomi, såsom Skattekonto, pensionsoplysninger, banktransaktioner og indskud efter
Aions valg.

Hvis du bliver bedt om det, er du forpligtet til at give yderligere oplysninger om formålet med
og det forventede omfang af dit kundeforhold til os. Vi vil også indhente oplysninger fra
offentligt tilgængelige registre for at bekræfte kundernes og kautionisternes identitet.
Hvis du ikke ønsker at give de oplysninger, som vi beder om, kan det betyde, at vi ikke kan
betjene dig yderligere, etablere kundeforhold og i nogle tilfælde kan det betyde, at
kundeforholdet må ophøre.

Hvis du ønsker at foretage en transaktion, som samlet set ikke kan rummes inden for det
samlede kreditbeløb for ViaBill Free, kan du blive tilbudt en anden kreditaftale, underlagt de
yderligere krav og den kontraktmæssige dokumentation for en kreditaftale med
kreditomkostninger med Aion. Sådanne andre betalte kreditaftaler (ViaBill Plus) vil kræve
godkendelse af dig som debitor via kreditværdighedsvurdering mv. Ved din ansøgning giver du
dit samtykke til, at vi kan videregive dine personlige oplysninger til vores partnere eller
kreditformidlere.

Hvis din kreditansøgning godkendes, indgås der en ny kreditaftale mellem Aion og dig. En
sådan ny kreditaftale vil bl.a. indeholde en detaljeret beskrivelse af det samlede kreditbeløb i en
sådan ny kreditaftale, som Du vil få stillet til rådighed, hvordan kreditten skal afvikles og de
omkostninger, der er forbundet med en sådan ny kreditaftale, herunder størrelsen af
kontogebyrer og andre gebyrer.

Aftalen accepteres af dig ved at angive elektronisk accept på Viabills platform ved din accept af
disse generelle vilkår og betingelser for ViaBill Free.
I henhold til aftalen stiller Aion en kreditlinje (ViaBill Free) til rådighed for Debitor med henblik
på, at Debitor kan anvende ViaBill Free som betalingsmetode inden for det samlede kreditbeløb
til køb i de webshops, der samarbejder med ViaBill.

4. Parternes foranstaltninger

Hvis din ansøgning godkendes, indgås der en aftale mellem Aion og dig. Aftalen indeholder en
detaljeret beskrivelse af det samlede kreditbeløb, som Du vil få adgang til, oplysninger om,
hvordan Du skal afvikle kreditten, og de omkostninger for Dig, der er forbundet med aftalen.
Aftalen kan danne grundlag for øjeblikkelig fuldbyrdelse. Aftalen stilles elektronisk til rådighed
på ViaBills portal, og Du vil også modtage en kopi af kreditaftalen pr. e-mail.

Vi stiller en kontosaldo til rådighed for dig med henblik på, at du kan bruge ViaBill Free som
betalingsmetode inden for det samlede kreditbeløb til køb i webshops, der samarbejder med
ViaBill.

Det samlede kreditbeløb udgør maksimalt DKK 2.000,00. Der er ingen forpligtelse til at betale
renter eller gebyrer, hvis aftalen opfyldes og betales til tiden. I tilfælde af forsinket betaling vil
Kontosaldoen blive forhøjet med eventuelle påløbne gebyrer, renter og andre omkostninger
(herunder inkassoomkostninger) for forsinket betaling. Kreditsaldoen vil fra tid til anden
afhænge af dine køb inden for det samlede kreditbeløb, som du har foretaget.

Når aftalen indgås, sender ViaBill på vegne af Aion Bank en e-mail med denne aftale sammen
med en velkomstmail til den e-mailadresse, som du har oplyst (samt en SMS om, at e-mailen er
blevet sendt). Velkomstmailen indeholder oplysninger om Aftalens grundlag. Derudover sendes
en yderligere e-mail med et link til “My ViaBill” og en førstegangsadgangskode. Efter
modtagelse af velkomstmailen skal Du sørge for at logge ind på “My ViaBill” på viabill.dk og
ændre adgangskoden til en personlig adgangskode.

Transaktioner, der foretages inden for aftaleperioden, afregnes på de aftalte vilkår i henhold til
aftalen.

Aftalen forudsætter, at du har accepteret betaling via automatisk kortbetaling i henhold til
“Betingelser for automatisk kortbetaling” under afsnit 19.

5. Køb hos Aion via ViaBill

Før du kan bruge ViaBill Free som betalingsmetode, skal du have indtastet dine
betalingskortoplysninger. Betalingskortoplysningerne gemmes og bruges efterfølgende som
grundlag for ViaBill til at foretage automatiske kortbetalinger i henhold til vilkårene for
automatisk kortbetaling i henhold til afsnit 19.

Du kan bruge ViaBill Free som betalingsmetode inden for det samlede kreditbeløb ved køb i
webshops, der samarbejder med ViaBill. Det samlede kreditbeløb er personligt og må kun
bruges af dig. Det samlede kreditbeløb vises til enhver tid fra din side på “My ViaBill”.

For at foretage en transaktion med ViaBill Free inden for det samlede kreditbeløb sørger ViaBill
på vegne af Aion eller dets stedfortrædere for at betale købsprisen til webshoppen på vegne af
debitor i henhold til aftalen. Hverken ViaBill eller Aion er ansvarlig for salget i den pågældende
webshop, herunder for opfyldelsen af købsaftalen med webshoppen. Alle klager og
henvendelser vedrørende købet skal derfor rettes til den pågældende webshop og ikke til os.
Første gang du ønsker at bruge ViaBill Free som betalingsmetode, skal du indtaste din e-mail og
dit mobilnummer. Oplysningerne gemmes, og mobilnummeret bruges til fremtidige
transaktioner, hvor ViaBill på vegne af Aion sender en SMS-kode til Dig, som Du skal bruge af
sikkerhedshensyn for at forhindre misbrug og for at gennemføre transaktionen. Oplysninger om
Transaktioner, betalinger mv. sendes til Din e-mail.

Hver gang du foretager en transaktion med ViaBill Free i henhold til aftalen, vises ændringen i
kontosaldoen på din side i “My ViaBill”, og du får en e-mail.

Hvis du forsøger at foretage køb, der kan resultere i, at du overskrider det samlede kreditbeløb,
vil transaktionen blive afvist, men du kan blive tilbudt en ny kreditaftale med omkostninger, der
især afhænger af Aions kreditgodkendelse, som vil blive præsenteret i en separat aftale, der er
underlagt specifik kontraktlig dokumentation, og som du skal acceptere i forbindelse med
yderligere køb.

Hvis du ikke betaler den faste månedlige ydelse til tiden, kan du efterfølgende ikke foretage nye
køb med ViaBill Free som betalingsmetode. Så snart det skyldige beløb er betalt, kan du
foretage nye køb igen. Det er ikke muligt for dig at modtage en del af eller hele det samlede
kreditbeløb i kontanter.

6. Den faste månedlige ydelse

Du tilbagebetaler kontosaldoen ved hjælp af den faste månedlige ydelse.

Den faste månedlige ydelse udgør til enhver tid 1/10 af kreditsaldoen, men du kan manuelt
foretage større betalinger. Du har også til enhver tid ret til helt eller delvist at opfylde sine
forpligtelser i henhold til aftalen. Dette sker ved at Du logger ind på “My ViaBill” og betaler
“Saldo i DKK” via sin netbank til den FI-kode, der er angivet på “My ViaBill”.

Betaling af den første faste månedlige rate forfalder på tidspunktet for afsendelse af den vare,
der er købt med Viabill Free i henhold til aftalen, og derefter forfalder den månedlige rate på
samme dato hver måned fra betalingen af den første faste månedlige rate.

7. Betalingsbetingelser

Du accepterer, at vi automatisk trækker den faste månedlige ydelse fra dit betalingskort eller din
bankkonto, hvis en sådan findes på din konto, når den forfalder til betaling, jf. afsnit 5 og
vilkårene for automatisk kortbetaling. Du er forpligtet til altid at have et gyldigt betalingskort
tilknyttet aftalen (“betalingskort”). Du kan bruge følgende betalingskort:
● Visa
● MasterCard (undtagen kort, der leveres under Viabill Plus)
● Visum / Dankort

Hvis du trækker dit samtykke til at bruge betalingskortoplysningerne tilbage fra os, svarer det til
et brud på denne aftale. Hvis det skyldige beløb ikke betales rettidigt, har vi ret til at trække
den faste månedlige rate via Nets Betalingsservice. I dette tilfælde vil der blive opkrævet et
ekstra betalingsgebyr på DKK 9,75 i tilfælde af en sådan forsinket betaling. Der vil være tale om
en enkeltstående betaling via Nets Betalingsservice og ikke om en tilbagevendende betaling. Du
er således ansvarlig for betaling eller for at aktivere betaling via automatisk kortbetaling
underlagt betingelserne for automatisk kortbetaling den følgende måned.

Indskud vil først blive brugt til at betale forfaldne betalinger, derefter til betalinger, der skal
betales i denne måned, og derefter til at reducere kreditsaldoen i følgende
prioriteringsrækkefølge:

 1. rentesatser
 2. gebyrer i tilfælde af misligholdelse
 3. andre misligholdelsesomkostninger, f.eks. yderligere omkostninger til administration af
  kreditten, herunder rimelige udgifter til udarbejdelse og indgåelse af en betalingsaftale med dig
  samt administration og eventuelle inkassoomkostninger
 4. forfaldne faste månedlige rater
 5. det faste månedlige afdrag for den aktuelle måned
 6. nedsættelse af aftalens varighed.

8. Forsinket betaling

Hvis det ikke er muligt for os automatisk at trække det skyldige beløb på betalingskortet eller
registrere betalingen via Betalingsservice, jf. punkt 6 (f.eks. fordi betalingskortet er spærret,
betalingskortoplysningerne ikke er opdateret, eller der ikke er fuld dækning på betalingskortet),
er vi berettiget til at opkræve renter og gebyrer samt overdrage kravet til inkasso i
overensstemmelse med renteloven.

Vi kan efter eget skøn vælge at stoppe rentetilskrivningen. Undladelse af at tilskrive renter er
ikke udtryk for et afkald fra vores side på at få renter på vores krav og kræve dækning for
senere påløbne omkostninger. Dette gælder, uanset om Du er blevet underrettet.

9. Kommunikation med dig

Kommunikationen med dig foregår via din “My ViaBill”, brev, app, push-beskeder, e-mail eller
sms.

10. Ændring af dine kontaktoplysninger og dit betalingskort

Du er ansvarlig for at sikre, at alle kontaktoplysninger om dig, herunder e-mail-adresse, adresse
og mobilnummer, er korrekte og ajourførte. Opdatering af kontaktoplysninger er ekstremt
vigtigt, da disse oplysninger bruges til at gennemføre transaktioner med ViaBill Free. På samme
måde er det dit ansvar at meddele ændringer til det registrerede betalingskort. Ændringer skal
straks foretages på “My ViaBill” eller ved at kontakte support@viabill.com.

Hvis vi finder ud af, at det betalingskort, som du har oplyst, ikke kan bruges, f.eks. fordi datoen
for betalingskortet er udløbet, eller betalingskortet er blevet blokeret, vil du modtage en e-mail,
hvori du inden for en periode på 3 arbejdsdage skal sikre, at der er et brugbart betalingskort
tilknyttet din konto, herunder vilkår for automatisk kortbetaling. Hvis Du ikke opdaterer dine
betalingskortoplysninger inden fristens udløb, vil Du misligholde aftalen, hvilket kan føre til
ophævelse af aftalen.

11. Ændringer af aftalen

Vi kan ændre aftalegrundlaget uden varsel, hvis ændringen er til fordel for dig.

Vi kan ændre aftalegrundlaget med 1 måneds varsel (“Opsigelsesperiode”), medmindre der
kræves længere varsel i henhold til gældende regler.

Ændringer, der skal meddeles, vil blive meddelt via individuel kommunikation, f.eks. via
elektronisk post (herunder e-mail, sms, e-boks) eller almindelig post eller lignende
kommunikationsformer. I forbindelse med meddelelsen kan du henvise til oplysninger på ViaBills
hjemmeside, “My ViaBill” eller lignende steder.

12. Standard

I tilfælde af misligholdelse har vi ret til at opsige denne aftale, hvorved den samlede saldo
forfalder til øjeblikkelig betaling.
Du anses for at være i strid med dette, hvis du:

 1. Er mere end en måned i restance med betaling af et beløb, der overstiger 25 procent af
  det samlede kreditbeløb
 2. Er mere end en måned i restance med betaling af et beløb, der overstiger 10 procent af
  det samlede kreditbeløb, og forsinkelsen vedrører to eller flere poster, der forfalder til
  betaling på forskellige tidspunkter
 3. ikke betaler den månedlige rate til tiden, og ikke har betalt senest efter at have påløbet
  det første rykkergebyr
 4. ikke har overholdt sin forpligtelse til at have korrekte og ajourførte kontaktoplysninger
  samt korrekte oplysninger om sit betalingskort, jf. punkt 9
 5. forsøge at unddrage sig betaling af kreditten
 6. dør
 7. tage fast ophold uden for Danmarks grænser
 8. ikke indsender den dokumentation, der kræves i henhold til lovgivningen om
  bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, eller
 9. ikke består den løbende kreditværdighedskontrol, der udføres af banken.
  Hvis du er i restance, er Aion berettiget til at sælge misligholdte tilgodehavender til registerkode
  33245564, registreret på Grønnegade 10, 1., 1107 København K

13. Misbrug

I tilfælde af mistanke om misbrug af kreditten skal du straks underrette os ved at kontakte
support@viabill.com eller telefon 88 826 826.

14. Fortryd

Ophævelse af denne aftale: Du har ret til at fortryde aftalen uden begrundelse inden for 14
dage (“fortrydelsesperioden”). Fortrydelsesperioden udløber 14 dage efter den dag, hvor denne
aftale blev indgået. Aftalen anses for at være indgået samtidig med den første transaktion, hvor
ViaBill Free anvendes som betalingsmetode.

For eksempel: Hvis du f.eks. foretager en transaktion mandag den 1. mandag, har du en frist til
og med mandag den 15. mandag. Hvis De havde modtaget aftalegrundlaget senere, f.eks.
onsdag den 3., ville Deres frist være til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en
helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udskydes den effektive
udløbsdato til den følgende arbejdsdag.

Inden udløbet af fortrydelsesperioden skal du give os besked om, at du har fortrudt ViaBill Free.
Hvis du ønsker at give denne meddelelse skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – skal du blot
sende meddelelsen inden fristens udløb. Du kan også bruge vores standardfortrydelsesformular,
som du kan finde nedenfor.

Standard afbestillingsformular:
Til Aion c/o ViaBill A/S, Grønnegade 10, 1., 1107 København K, support@viabill.com :
Jeg/vi * meddeler hermed, at jeg/vi * ønsker at udøve
fortrydelsesrettenforbindelse med min/vores * aftale om levering af følgende
tjenesteydelser

 • Bestilt den * / modtaget den *
 • Forbrugerens navn:
 • Forbrugeradresse:
  Forbrugerens underskrift (kun hvis indholdet af formularen meddeles på papir):
 • Dato:
 • = Slet det ikke gældende
  Når du har udøvet din fortrydelsesret, skal du betale den samlede saldo til os hurtigst muligt og
  senest 30 dage efter meddelelsen om fortrydelsen.
  Tilbagetrækning ved køb af et produkt: Hvis du udøver din fortrydelsesret i forbindelse med en
  købsaftale med en butik/webshop, hvor ViaBill Free er blevet anvendt som betalingsmiddel,
  krediteres købsprisen på din konto. Hvis din Kontosaldo efterfølgende er positiv, sørger vi for, at
  det overskydende beløb tilbagebetales til dig hurtigst muligt og senest inden for 7 arbejdsdage
  ved hjælp af det betalingskort, der er tilknyttet betingelserne for automatisk kortbetaling

15. Aftalens varighed og opsigelse

Denne aftale gælder på ubestemt tid.. Transaktioner, der foretages inden for aftaleperioden,
afregnes på de aftalte vilkår også efter aftaleperiodens udløb.

Du kan ellers opsige denne aftale til enhver tid ved at betale alle skyldige beløb. Det samlede
skyldige beløb vises som “Samlet saldo i DKK.” på “My ViaBill”. Opsigelse skal ske skriftligt,
f.eks. via e-mail til support@viabill.com.

Aion kan opsige aftalen med 2 måneders varsel med den virkning, at du ikke kan bruge
grænsen efter den sidste dag i varselsperioden. De skyldige beløb skal tilbagebetales i henhold
til de aftalte vilkår.Opsigelsen skal sendes via e-mail eller i papirformat.

Aion har også ret til straks og uden varsel at begrænse eller opsige din ret til at bruge aftalen,
hvis dine økonomiske forhold efter vores vurdering er væsentligt forringet, eller hvis du bryder
aftalen. I et sådant tilfælde skal alle skyldige beløb betales inden den sidste dag i
opsigelsesperioden.

16. Behandling af personoplysninger

Dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med privatlivspolitikken, der findes på
Aions websted https://aion.eu/be-en/privacy-policy.

17. Ret til at klage og lovvalg

Dansk lovgivning finder anvendelse, medmindre andet følger af ufravigelige regler om
forbrugerbeskyttelse i det land, hvor du har bopæl.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har en klage over aftalen. Forespørgsler kan
sendes til klage@viabill.com . Hvis der ikke kan opnås enighed mellem Debitor og Os, kan
Debitor klage til Center for Klageløsning, Kammeradvokaten, Toldboden 2, 8800 Viborg, hvis
betingelserne herfor er opfyldt. Klager kan indgives til Center for Klageregulering via
www.naevneneshus.dk .

Den Europæiske Unions onlineportal kan også bruges til at indgive en klage. Dette er især
relevant, hvis du bor i et andet EU-land. Klagen kan indgives på følgende link:
http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal ViaBills e-mailadresse angives
klage@viabill.com.

Kreditforholdet er ikke dækket af en garantifond eller garantiordning.

18. VILKÅR OG BETINGELSER FOR AUTOMATISK KORTBETALING

18.1. Generelt
Disse vilkår for automatisk kortbetaling (“vilkår for automatisk kortbetaling”) gælder ud over det
aftalegrundlag, der er defineret i aftalen.
Dine betalinger til os sker ved automatisk trækning af det skyldige beløb fra dit betalingskort, jf.
punkt 2.

Første gang du bruger ViaBill Free som betalingsmetode, skal du indtaste sine
betalingskortoplysninger. Betalingskortoplysningerne gemmes og bruges efterfølgende som
grundlag for os til at foretage automatiske kortbetalinger.

18.2. Automatisk kortbetaling
Vi foretager en automatisk kortinddragelse for alle betalinger, der forfalder på deres respektive
forfaldsdatoer i henhold til aftalegrundlaget og i henhold til vilkårene og betingelserne for
automatisk kortbetaling.

18.3. Afvisning, indsigelse og tilbagekaldelse af samtykke

Den 1. i hver måned sender vi en betalingsoversigt pr. e-mail til dig med den nødvendige
oversigt og oplysninger om forfaldsdatoen, så du har mulighed for at afvise betalingen.
Afvisningen skal ske senest dagen før forfaldsdatoen.

Hvis du har en indsigelse mod en allerede gennemført betaling, kan du gøre det ved at kontakte
support@viabill.com. I henhold til betalingsloven har Du også mulighed for at gøre indsigelse
mod en gennemført betaling ved at kontakte sin udbyder/bank. Du kan få yderligere
oplysninger om muligheden herfor samt oplysninger om de særlige indsigelsesfrister ved at
kontakte sin udbyder/bank.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at vi må bruge dine betalingskortoplysninger
til betalinger i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne for automatisk kortbetaling.
Tilbagekaldelse af samtykke kan ske ved at kontakte support@viabill.com. Hvis Du trækker sit
samtykke til, at Vi må bruge betalingskortoplysningerne tilbage, svarer det til et brud på
kreditaftalen, jf. punkt 11 i vilkårene.

18.4. Ændringer

Vi har ret til at ændre vilkårene for automatiske kortbetalinger.

18.5. Ajourføring og lagring af oplysninger

Du er forpligtet til at have et gyldigt betalingskort tilknyttet din konto. Det er dit eget ansvar, at
oplysningerne om dit betalingskort altid er korrekte og ajourførte, f.eks. ved udløbsdato,
bankskifte, spærring, tab eller lignende. Et nyt betalingskort registreres ikke automatisk. Dine
betalingskortoplysninger kan opdateres i “My ViaBill”.

Betalingskortoplysningerne registreres og opbevares sikkert og forsvarligt hos en tredjepart, der
er godkendt i overensstemmelse med internationale sikkerhedsstandarder (PCI DSS – Payment
Card Industry Data Security Standard) de nødvendige betalingskortoplysninger til brug ved
automatisk debitering af dit betalingskort på vegne af Aion eller dets stredfortrædere.

Vi gemmer de første 6 cifre på betalingskortet og de sidste 4 cifre, som de fremgår af “My ViaBill”,
for at identificere, hvilket betalingskort der er registreret i henhold til vilkårene. Vi
gemmer betalingskortets udløbsdato for at sende en e-mail til dig 30 dage før betalingskortets
udløb. Denne meddelelse (eller dens fravær) fjerner ikke debitors forpligtelse til at holde
betalingskortoplysningerne ajour.

Din adgang til at foretage køb med ViaBill Free som betalingsmiddel er personlig. Det betyder
bl.a., at du ikke må videregive din adgangskode til andre for at sikre dig mod misbrug af
kreditten.

18.6. Overbevisninger og samtykkeerklæringer

Ved at indgå denne aftale erklærer du, at: du har modtaget Kreditbalancen, læst og accepteret
“ViaBills generelle vilkår og betingelser for ViaBill”, “Betingelser for automatisk kortbetaling”, og
at de afgivne oplysninger er i overensstemmelse med sandheden og i denne forbindelse at have
modtaget og læst “ViaBills persondatapolitik”.

Anmod om demo

Bliv godkendt til ViaBill på 30 sekunder

En gyldig e-mailadresse er påkrævet

+45

Fx 7543010

Dette felt er påkrævet

Dette felt er påkrævet

Der mangler et eller flere obligatoriske felter, tjek formularen og prøv igen.
Når du klikker “Tjek dig selv” accepterer du vores Privacy Policy.

Kom i kontakt med salg

Når du klikker “Kontakt salg” accepterer du vores Privacy Policy.

Hi

It seems like you are in the US, do you want to continue to our US website?

ViaBill +

Brug ViaBill hvor som helst

 • + ViaBill Mastercard
 • + Betal som det passer dig
 • + Højere kreditgrænse