ViaBill AB Plus

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR VIABILL PLUS

Introduktion og definitioner

Aion Bank NV/SA, et kreditinstitut, der er oprettet som et aktieselskab i henhold til belgisk
lovgivning, med hjemsted på Avenue de la Toison d’Or – Gulden Vlieslaan 26/28, 1050 Bruxelles,
registreret i Crossroads Bank of Enterprises under nummer 0403.199.306, hvis kompetente
tilsynsmyndighed med hensyn til FPS Economy er direktoratet for økonomisk inspektion:

FPS Economy, S.M.E. Selvstændige og energi, Generaldirektoratet for Økonomisk
Inspektorat, Centrale tjenester – Front Office, NG III, 3. sal, Boulevard Roi Albert II, 16, 1000
Bruxelles, Belgien, Belgiens Nationalbank, 14, boulevard de Berlaimont, 1000 Bruxelles, Belgien
(hjemlandets tilsynsmyndighed),/ Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Danmark
(registreret hos Finanstilsynet under nr. 1800-01-0) (værtstilsynsmyndighed), (herefter benævnt
“banken” eller “Aion” eller “långiver”) og

ViaBill Tech A/S, et selskab oprettet i henhold til dansk lovgivning og registreret under CVR-nr.
33245564 med hjemsted i Grønnegade 10, 1., 1107 København K (“ViaBill” eller “Service
Agent”), samarbejder i henhold til en aftale om programmarketing og servicering
(“Programmet”) med henblik på at markedsføre bankens produkter

Definitioner

1.1 Konto : den konto åbnet af Banken inden for rammerne af hvilken der indgås en
Kreditaftale med Debitor vedrørende Viabill Plus

1.2 Abonnementsgebyr: Det beløb, som Debitor skal betale ved brug af ViaBill Plus under
en Kreditaftale.

1.3 Aftaleperiode: ViaBill Plus-produkter, der tilbydes, kan have forskellige aftaleperioder,
som afspejles i kreditaftalen.

1.4 Det skyldige beløb: Faste månedlige indbetalinger og eventuelle påløbne omkostninger,
f.eks. rykkergebyrer.

1.5 Amortiseringsperiode: den periode, hvori debitor er ansvarlig for betalinger i henhold
til en kreditaftale

1.6 Tilgængelig kredit: det beløb, som er tilgængeligt for debitor til at foretage
transaktioner, der svarer til det samlede kreditbeløb fratrukket fra kreditsaldo

1.7 Aftalens grundlag: Debitors kreditansøgning, de almindelige vilkår og betingelser for
ViaBill Plus, kreditaftalen, vilkår for automatisk kortbetaling samt ViaBills og Aions
persondatapolitik.

1.8 Kort: et e-pengeprodukt udstedt af PPS EU SA i form af et valgfrit Mastercard-kort
leveret som en del af ViaBill Plus.

1.9 Kreditaftale: Den individuelle kreditaftale til finansiering af Debitors køb, som indgås
mellem Debitor og Aion.

1.10 Kreditsaldo: Den del af det samlede kreditbeløb, som debitor til enhver tid har
udnyttet, men fratrukket de foretagne indbetalinger.

1.11 Kreditformidler: ViaBill eller Service Agent, autoriseret i henhold til dansk lov til at
promovere Kreditaftaler.

1.12 Debitor eller “dig”: den forbruger, der er berettiget til Viabill Plus, som har indgået en
kreditaftale.

1.13 Den faste månedlige indbetaling: Den del af kreditsaldoen, som debitor har indvilliget i at
betale samme dag hver måned fra betaling af første rate, der forfalder på tidspunktet for
afsendelse af varen.

1.14 Indledende oplysniner: det sæt af oplysninger, som os i henhold til gældende
lovgivning har givet en debitor før indgåelsen af en kreditaftale.

1.15 Indledende periode: den indledende periode inden for 48 timer for tildeling af
Tilgodehavender (eller hurtigst muligt efter 48 timer, hvis overdragelsen ikke kan finde
sted på hverdage eller inden for kontortid).

1.16 Minimum forfalden betaling: det minimumsbeløb, som du skal betale ved
gennemførelse af en transaktion i henhold til en kreditaftale.

1.17 Opsigelsesperiode: en periode udtrykt i et antal måneder, der starter ved meddelelsen
til debitor og slutter den sidste dag i tidsperioden.

1.18 Betalingskort: det gyldige betalingskort, som Debitor altid er forpligtet til at have, der
er knyttet til Kreditaftalen efter § 6.

1.19 PPS: PPS EU SA (“PPS”), en elektronisk bank godkendt og reguleret af den belgiske
nationalbank, som er autoriseret til at udstede e-penge og levere betalingstjenester.

1.20 Persondatapolitik: ViaBills og Aions gældende persondatapolitik, som er tilgængelig
på www.viabill.dk/gdpr og på (link til Aions)

1.21 Tilgodehavende(r): det tilgodehavende, der genereres til fordel for Aion, som er
resultatet af ethvert beløb, der stilles til rådighed for debitor i henhold til en kreditaftale
for ViaBill Plus, der bruges til at foretage en transaktion.

1.22 Etableringsgebyr: Et engangsgebyr, der opkræves af kunden ved accept af vilkårene i
kreditaftalen. Gebyrets størrelse svarer til det månedlige kontogebyr, der er knyttet til
den pågældende kreditgrænse.

1.23 Vilkår for automatiske kortbetalinger: de vilkår og betingelser, der henvises til i
afsnit 21 i de generelle vilkår og betingelser for ViaBill Plus og gælder for automatiske
kortbetalinger i henhold til en kreditaftale.

1.24 Transaktion: Det enkelte køb, som debitor foretager i det samlede kreditkøb.

1.25 Saldo i alt: Summen af de foretagne indkøb samt eventuelle andre påløbne
omkostninger, fx rykkergebyrer, renter og inkassoomkostninger, dog med fradrag af de
foretagne indbetalinger.

1.26 Det samlede kreditbeløb: Det beløb, der stilles til rådighed via AionViaBill, dog
eksklusiv påløbne omkostninger, fx rykkergebyrer ved forsinket betaling. Dette beløb vil
fremgå i forbindelse med indgåelse af en Kreditaftale og vil altid være tilgængeligt på
Debitors side på “Mit ViaBill”.

1.27 “Vi”, “Os”, “Vores”: medmindre andet er angivet betyder eller henviser til Aion og/eller
Viabill, herunder når ViaBill handler på vegne af Aion og deres stedfortrædere, der er
udpeget i henhold til en kreditaftale

1.28 ViaBill Plus: et udvalg (ViaBill 2000 Plus, 4000 Plus, 6000 Plus, 8000 Plus, 10000 Plus, 12000 Plus, 14000 Plus, 15000 Plus, 16000 Plus, 18000 Plus, 20000 Plus, 22000 Plus og 24000 Plus) af revolverende kreditlinjer, der stammer fra Aion og tilbydes via ViaBill-platformen for det samlede kreditbeløb, som debitor kan bruge efter indgåelsen af en kreditaftale som betalingsmetode i webshops, der samarbejder med ViaBill.

1.29 ViaBill Platform: Systemet implementeret af ViaBill til at fange og behandle
debitoroplysninger, herunder ansøgnings- og betalingsoplysninger.

1. Involverede parter

Aion er långiver under kreditaftalen og godkender og leverer de revolverende kreditlinjer, der
åbnes gennem ViaBill-platformen. Aion Bank sikrer i sin rolle som ophavsmand, at dens
kreditpolitikker implementeres gennem ViaBill-platformen, og alle kreditaftaler, der oprettes
gennem ViaBill-platformen, vil blive indgået direkte mellem dig og Aion.

ViaBill, er kreditformidler og assisterer Aion i behandlingen af alle ansøgninger indsendt via
ViaBill-grænsefladen. Som Kreditformidler sikrer ViaBill, at Aions kreditpolitikker er korrekt
implementeret, og at alle regulatoriske forpligtelser er opfyldt. Efter vellykket udstedelse af
kreditgrænsen vil dine kreditoplysninger blive gjort tilgængelige for dig gennem
ViaBill-platformen, MyViaBill. Som en del af sin rolle som kreditformidler kan ViaBill indsamle
oplysninger på vegne af Aion Bank og kan foretage forespørgsler om kreditværdigheden af dig
som ansøger til et ViaBill-produkt.

2. Ansøgning om kredit

Du skal være fyldt 18 år, må ikke være under værgemål, skal have gyldigt Indbetalingskort,
dansk cpr-nummer og folkeregisteradresse i Danmark for at blive kreditgodkendt.
Når kundeforholdet er etableret, skal Aion have oplysninger om Dit Centrale Personregister
(CPR)-nummer, e-mailadresse, telefonnummer og gyldigt Betalingskort.

Inden nogen Kreditaftale indgås, foretager ViaBill på vegne af Aion en kreditvurdering i
overensstemmelse med gældende regler. Din kreditværdighed kan vurderes ved hjælp af
forskellige faktorer og på baggrund af oplysninger indhentet fra Lowell, Tink og andre
kreditoplysningsbureauer, som kan have data om dig. Ved at ansøge om en kreditgodkendelse
accepterer du sådanne verifikationer og til behandlingen af de data, der er nødvendige for os
(herunder udveksling af sådanne oplysninger mellem Aion og ViaBill). En kreditgodkendelse
bestemmes udelukkende af Aion. ViaBill udfører også på vegne af Aion undersøgelser af din
identitet, formålet med aftalen og andre oplysninger, der kræves i henhold til lovgivningen om
bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Du er forpligtet til efter
anmodning at give Aion adgang til oplysninger om Din økonomi, såsom Skattekonto,
pensionsoplysninger, banktransaktioner og indskud efter Aions valg.

Aion er forpligtet til at kontrollere og holde opdaterede oplysninger om alle sine kunders
identitet. Du er derfor forpligtet til at afgive identitetsoplysninger til Aion Bank og til ViaBill, der
fungerer som kreditformidler på vegne af Aion Bank i denne henseende. Forpligtelsen består
både ved oprettelsen af denne Kreditaftale og senere, hvis banken eller Viabill anmoder om
yderligere oplysninger. Du kan være forpligtet til at give yderligere oplysninger om skatteforhold
og til at afgive yderligere oplysninger om økonomiske og identitetsmæssige forhold (f.eks. kopi
af pas, dokumentation for bopæl mv.).

Hvis du anmoder herom, er du forpligtet til at give yderligere oplysninger om formålet og det
forventede omfang af dit kundeforhold til Aion. Vi vil også indhente oplysninger fra offentligt
tilgængelige registre for at bekræfte identiteten på kunder og kautionister.

Hvis du ikke ønsker at give de oplysninger, vi beder om, kan det betyde, at Vi ikke kan servicere
dig yderligere, etablere kundeforhold, og i nogle tilfælde kan det betyde, at kundeforholdet skal
opsiges.

Hvis du ønsker at foretage en transaktion, der i alt ikke kan rummes inden for det samlede
kreditbeløb for den godkendte kreditaftale, kan vi efter vores skøn tilbyde dig en anden
kreditaftale, underlagt de yderligere krav til en kreditaftale. Efter ansøgningen giver du
samtykke til, at Aion kan videregive dine personlige oplysninger til sine partnere eller
kreditformidlere.

3. Parternes handlinger

Hvis Din kreditansøgning godkendes, indgås en aftale mellem Aion og Debitor. Kreditaftalen
indeholder især en detaljeret beskrivelse af det samlede kreditbeløb, som vil være tilgængeligt
for dig, oplysninger om, hvordan du skal afvikle kreditten og de omkostninger for dig, der er
forbundet med kreditaftalen, herunder størrelsen af kontogebyret. Kreditaftalen kan danne
grundlag for øjeblikkelig fuldbyrdelse. Kreditaftalen gøres tilgængelig elektronisk på ViaBills
portal ved Din accept af disse Generelle betingelser for Viabill Plus og den enkelte Kreditaftale
for det aftalte kreditbeløb. Du modtager også en kopi af Kreditaftalen på e-mail.

Aion stiller det samlede kreditbeløb til rådighed for dig med henblik på, at du kan bruge ViaBill
som betalingsmetode inden for grænsen af det samlede kreditbeløb ved køb i de webshops, der
samarbejder med ViaBill. Det samlede kreditbeløb kan variere afhængigt af det valgte
kreditprodukt. Alle samlede kreditbeløb omfatter ikke påløbne gebyrer, renter og andre
omkostninger ved forsinket betaling.

Når Kreditaftalen er indgået, sender ViaBill på vegne af Aion Bank en velkomst-e-mail til den
e-mailadresse, du har oplyst (samt en SMS, der bekræfter, at e-mailen er sendt).
Velkomstmailen indeholder oplysninger om Aftalens grundlag. Derudover sendes en ekstra
e-mail med et link til “Min ViaBill” og et førstegangskodeord. Efter at have modtaget
velkomstmailen, skal du sørge for at logge ind på “Mit ViaBill” på viabill.dk og ændre
adgangskoden til en personlig adgangskode.

Transaktioner foretaget inden for Aftaleperioden afregnes på de aftalte vilkår i Kreditaftalen.
Kreditaftalen forudsætter, at du har accepteret betaling via automatisk kortbetaling, under
Betingelserne for Automatisk Kortbetaling.

4. Køb med Aion gennem ViaBill

Før du kan bruge ViaBill Plus som betalingsmetode, skal du have indtastet dine
betalingskortoplysninger. Betalingskortoplysningerne gemmes og bruges efterfølgende som
grundlag for, at ViaBill kan foretage automatiske kortbetalinger i henhold til Vilkår for
Automatisk Kortbetaling.

Du må bruge ViaBill Plus som betalingsmetode inden for Det Samlede Kreditbeløb ved køb i de
webshops, der samarbejder med ViaBill. Det samlede kreditbeløb er personligt og må kun
bruges af dig. Det samlede kreditbeløb fremgår til enhver tid fra debitors side på “Mit ViaBill”.
Ved køb med ViaBill Plus sørger ViaBill på vegne af Aion eller deres stedfortrædere for at betale
købesummen til webshoppen på vegne af Debitor. Aion eller ViaBill er ikke ansvarlige for salget i
den pågældende webshop, herunder for opfyldelse af aftalen. Alle reklamationer og
henvendelser vedrørende købet skal derfor rettes til den pågældende webshop og ikke til ViaBill
eller Aion.

Første gang du bruger ViaBill Plus som betalingsmetode, skal du indtaste din e-mail og
mobilnummer. Oplysningerne gemmes og mobilnummeret bruges til fremtidige transaktioner,
hvor ViaBill på vegne af Aion sender en SMS-kode til Dig, som Du af sikkerhedsmæssige årsager
skal bruge for at forhindre misbrug og for at gennemføre Transaktionen. Oplysninger om
Transaktioner, betalinger osv. sendes til din e-mail.

Hver gang du foretager et køb med ViaBill Plus, vil ændringen i Kreditsaldo fremgå på Debitors
side i “Mit ViaBill”, og der sendes en e-mail til Debitor.

Hvis Du ikke betaler den faste månedlige indbetaling rettidigt, vil Debitor efterfølgende ikke kunne
foretage nye køb med ViaBill Produkter som betalingsmetode. Så snart det skyldige Beløb er
betalt, kan Debitor igen foretage nye køb inden for Det Samlede Kreditbeløb og så længe
Kreditaftalen er i kraft.

Det er ikke muligt for debitor at modtage en del af eller hele det samlede kreditbeløb kontant.

5. Den faste månedlige indbetaling

Du indbetaler faste månedlige indbetalinger på din konto i ViaBill. Du kan ændre størrelsen på den faste månedlige indbetaling på “Mit ViaBill” i både opadgående og nedadgående retning inden for rammerne af den månedlige indbetaling.

Betaling af første rate forfalder på tidspunktet for afsendelse af varen. Derefter forfalder den faste månedlige indbetaling på samme dato hver måned efter betaling af første rate. Den faste månedlige indbetaling udgør generelt 1/20 del af kreditsaldoen, men du kan efterfølgende ændre den faste månedlige indbetaling til mellem 1/4 til 1/24 af kreditsaldoen, ligesom du manuelt kan betale større rater.

6. Betalingsbetingelser

Du accepterer, at vi automatisk trækker den faste månedlige ydelse fra dit betalingskort eller din bankkonto, hvis en sådan findes på din konto, når den forfalder til betaling, jf. afsnit 5 og vilkårene for automatisk kortbetaling. Du accepterer endvidere, at hvis det måtte vise sig, at der på din konto på den dag, hvor vi automatisk trækker den faste månedlige ydelse fra dit betalingskort eller bankkonto, ikke er tilstrækkeligt med midler til dækning af den faste månedlige ydelse, må vi trække eller forsøge at trække et lavere beløb til delvis dækning af den faste månedlige ydelse. Du er forpligtet til altid at have et gyldigt betalingskort tilknyttet aftalen. Du kan bruge følgende betalingskort:

● Visa
● MasterCard (undtagen kort som nævnt i afsnit 8)
● Visa / Dankort

Hvis du trækker dit samtykke fra os til at bruge betalingskortoplysningerne, svarer dette til et
brud på kreditaftalen. Hvis det skyldige beløb ikke betales rettidigt, har vi ret til at trække den faste månedlige indbetaling via Nets Betalingsservice. I dette tilfælde opkræves et ekstra
betalingsgebyr på kr. 9,75. Der er tale om en enkeltbetaling via Nets Betalingsservice, og ikke
en tilbagevendende betaling. Du er således ansvarlig for betaling eller for at muliggøre betaling
med automatisk kortbetaling den efterfølgende måned.

Indskud vil først blive brugt til at betale forfaldne betalinger, derefter på betalinger, der forfalder
denne måned, og derefter til at reducere kreditsaldoen i følgende prioriterede rækkefølge:

 • renter
 • misligholdelsesgebyrer i tilfælde af misligholdelse
 • andre omkostninger, fx meromkostninger til administration af kreditten, herunder
  rimelige udgifter til udarbejdelse og indgåelse af betalingsaftale med skyldneren samt
  dennes administration og eventuelle inkassoomkostninger
 • forfaldne faste månedlige rater
 • den faste månedlige indbetaling for den aktuelle måned
 • nedsættelse af kreditaftalens varighed, jf. pkt. afsnit 5.

7. Forsinket betaling

Hvis det ikke er muligt for Os eller Vores efterfølgere automatisk at trække det skyldige Beløb
på Indbetalingskortet eller registrere betalingen via Betalingsservice, jf. pkt. punkt 6 (f.eks. fordi
Betalingskortet er spærret, Betalingskortoplysningerne ikke opdateres eller der ikke er fuld
dækning på Betalingskortet), Vi er berettiget til at opkræve renter og gebyrer samt afstå kravet
om inkasso iht. renteloven.

Vi kan efter vores skøn vælge at stoppe med at påløbe renter. Manglende tilskrivning af renter
er ikke udtryk for et afkald fra Vores side for at få renter af Vores krav og kræve dækning for
senere afholdte omkostninger. Dette gælder, uanset om skyldneren er underrettet.

8. Adgang til Mastercard

ViaBill Plus giver dig adgang til et separat Mastercard-kort (“Kortet”), som kan bruges hos alle
virksomheder, der accepterer Mastercard. Kortet må kun bruges af dig inden for formålet med
Viabill Plus og må ikke bruges til kontantkonvertering. Du kan bestille kortet på “Min ViaBill”.

Kortet er et e-pengeprodukt udstedt af en tredjepart: PPS EU SA (“PPS”). PPS er godkendt og
reguleret af den belgiske nationalbank som en elektronisk bank, der er autoriseret til at udstede
e-penge og levere betalingstjenester. ViaBill har indgået en samarbejdsaftale med PPS. Det
bemærkes, at PPS er dataansvarlig i forhold til de ydelser, de leverer Debitor. Du kan læse mere
om PPS’s datapolitik her: https://www.pps.edenred.com/pages/privacy

Kortet tilbydes af Viabill gennem PPS. Aion er ikke ansvarlig for nogen af de tjenester, der
tilbydes af Viabill, PPS eller MasterCard i forbindelse med Kortet.
Debitor vil i forbindelse med bestilling af kortet blive bedt om at acceptere PPS EU’s
handelsbetingelser. Læs mere om disse vilkår og betingelser her:
https://viabill.com/dk/legal/pps/

Når du bruger kortet til at godkende en betaling, bruger du den kreditsaldo, som er tilgængelig
for dig, efter at det skyldige beløb kan trækkes fra kortet.

Viabill finansierer udstedelsen af elektroniske penge, der bruges til at gennemføre
kortbetalingen (for mere information, se PPS vilkår og betingelser via linket ovenfor).
Det maksimale tilgængelige beløb, som du er underlagt kortets grænse, afspejler det samlede
kreditbeløb, der er tilgængeligt under den valgte Viabill Plus.

I tilfælde af tab, tyveri, svindel eller anden risiko for uautoriseret brug af kortet, eller hvis kortet
er beskadiget eller ikke fungerer korrekt, skal du straks spærre kortet via “Min ViaBill” eller
kontakte kundeservice, så vi kan spærre kortet og PIN-koden. Læs mere herom i PPS’ vilkår og
betingelser afsnit 8 om mistede, stjålne eller beskadigede kort, som til enhver tid vil være
gældende vilkår.

9. Kontogebyr

Da Viabill Plus inkluderer betaling af et kontogebyr, vil følgende vilkår gælde for dig.
Kontogebyret opkræves første gang på den dag, hvor du første gang bruger din kredit, og
opkræves inden samme dag i måneden i de efterfølgende måneder.

Kontogebyrets størrelse er angivet i Kreditaftalen. Til trods herfor må kontogebyret aldrig
overstige en årlig omkostninger i procent (ÅOP) på 35 %. Kontogebyret er ikke
fradragsberettiget.

Opsætningsgebyr: Ved at acceptere vilkårene i denne aftale accepterer du, at vi kan opkræve et
engangsgebyr for oprettelse af dit betalingskort. Dette gebyr vil blive refunderet, annulleret eller
modregnet i det oprindelige kontogebyr, hvis du gennemfører en transaktion inden for den
første måned efter åbning af din konto.

Med forbehold af punkt 9 opkræves kontogebyret, så længe der er fradrag på kreditten,
herunder mens du på grund af misligholdelse i henhold til kreditaftalen er afskåret fra at trække
yderligere på kreditten, indtil alle skyldige beløb er betalt og Vi har bekræftet, at Kreditten igen
kan bruges til et specificeret Kreditbeløb.

I tilfælde af at sagen overgår til inkasso – ved manglende betaling – ophører Kontogebyret fra
det tidspunkt, sagen overgår til Inkasso.

Hvis vi har overført alle eller dele af vores rettigheder i henhold til kreditaftalen i henhold til
punkt 17, og ViaBill efterfølgende bliver insolvent eller tages under konkurs- eller
rekonstruktionsbehandling, er skyldneren stadig forpligtet til at betale et reduceret kontogebyr
til den person eller juridiske person, som ViaBill har overdraget rettighederne til, hvilket
beregnes som en forholdsmæssig andel af Kontogebyret betalt af Debitor i henhold til
Kreditaftalen, uanset at Debitor ikke vil have ret til at foretage yderligere Transaktioner i
henhold til Kreditaftalen.

10. Kommunikation med debitor

Kommunikation med dig foregår via Debitors “Mit ViaBill”, brev, app, push-beskeder, e-mail eller
SMS.

11. Ændring af Debitors kontaktoplysninger og Betalingskort

Du er ansvarlig for, at alle kontaktoplysninger om dig, herunder e-mailadresse, adresse og
mobilnummer, til enhver tid er korrekte og opdaterede. Opdatering af kontaktoplysninger er
ekstremt vigtigt, da disse oplysninger bruges til at gennemføre køb med ViaBill-produkter.

Ligeledes er det Dit ansvar at meddele ændringer til det registrerede Betalingskort. Ændringer
skal foretages med det samme på “Mit ViaBill” eller ved at kontakte support@viabill.com .

Hvis Vi konstaterer, at det af Debitor udleverede Betalingskort ikke kan benyttes, fx fordi datoen
for Betalingskortet er udløbet eller Betalingskortet er spærret, vil du få tilsendt en e-mail, hvori
du skal inden for en frist på 3 hverdage, skal sikre dig, at der er et brugbart betalingskort
tilknyttet din konto, inklusiv vilkår for automatisk kortbetaling. Hvis du ikke opdaterer dine
betalingskortoplysninger inden udløbet af fristen, misligholder du kreditaftalen, hvilket kan føre
til opsigelse af kreditaftalen.

12. Ændringer til aftalen

Vi kan ændre de generelle vilkår og betingelser for ViaBill Plus uden varsel, hvis ændringen er til
fordel for debitor.

Vi kan ændre de generelle vilkår og betingelser med 1 måneds varsel, (“Opsigelsesperiode“),
medmindre længere varsel er påkrævet i henhold til gældende regler.

Ændringer, der skal varsles, vil blive varslet via individuel kommunikation, fx via elektronisk post
(herunder e-mail, SMS, e-boks) eller almindelig post eller lignende kommunikationsformer. I
forbindelse med anmeldelsen kan du henvise til information på ViaBills hjemmeside, “Min
ViaBill” eller lignende steder.

13. Standard

I tilfælde af misligholdelse har vi ret til at opsige Kreditaftalen, hvorved Saldoen i alt forfalder til
omgående betaling.

Du anses for at være misligholdt, hvis du:

 • Er mere end en måned i restance med betaling af et beløb, der overstiger 25 procent af
  det samlede kreditbeløb;
 • Er mere end en måned i restance med betaling af et beløb, der overstiger 10 procent af
  det samlede kreditbeløb, og forsinkelsen gælder for to eller flere poster, der forfalder på
  forskellige tidspunkter;
 • Ikke betaler den faste månedlige indbetaling til tiden, og har ikke betalt senest efter påløbet
  første rykkergebyr;
 • ikke har overholdt din forpligtelse til at have korrekte og ajourførte kontaktoplysninger
  samt korrekte oplysninger om dit betalingskort,
 • Prøver at undgå betaling af kreditten;
 • dør;
 • Tager fast ophold uden for Danmarks grænser;
 • Ikke indsender dokumentation som krævet i lovgivningen om bekæmpelse af
  hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme;
 • Ikke består løbende kreditværdighedsvurdering udført af banken.

Ved misligholdelse er Aion berettiget til at sælge misligholdte fordringer til registreringsnummer
33245564, hjemsted Grønnegade 10, 1., 1107 København K.

14. Misbrug

I tilfælde af mistanke om misbrug af kreditten skal du straks give os besked ved at kontakte:
support@viabill.com eller telefon 88 826 826.

15. Fortryd

Annullering af Kreditaftalen: Du har ret til at fortryde Kreditaftalen uden begrundelse inden for
14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor Kreditaftalen er indgået.
Kreditaftalen anses for indgået samtidig med første køb, hvor ViaBill Produkt anvendes som
betalingsmetode.

For eksempel: Hvis du har indgået en kreditaftale og foretaget et køb mandag den 1., har du en
frist til og med mandag den 15. Havde du først modtaget Aftalegrundlaget senere, fx onsdag
den 3., starter fristen ved modtagelse af Aftalegrundlaget, og Du har en frist til og med onsdag
den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller
nytårsaftensdag, udskydes ikrafttrædelsesdatoen til den følgende hverdag.

Inden fortrydelsesfristens udløb skal du give os besked om, at du har fortrudt ViaBill-produktet.
Hvis du ønsker at give denne meddelelse skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – Du skal blot
sende meddelelsen inden deadline. Du kan også bruge vores standardfortrydelsesformular, som
kan findes nedenfor.

Standard fortrydelsesformular:
(På e-mail 🙂 support@viabill.com
(Med post:) Til ViaBill A/S, Grønnegade 10, 1., 1107 København K:

 • Jeg/vi * meddeler hermed, at jeg/vi * ønsker at udøve fortrydelsesretten i
  forbindelse med min/vores * aftale om levering af følgende ydelser:
 • Bestilt den * / modtaget den *
 • Forbrugernavn:
 • Forbrugeradresse:
  Forbrugersignatur (kun hvis indholdet af formularen er meddelt på papir):
 • Dato:
  (* = Slet hvor det ikke er relevant)

Efter at have udnyttet fortrydelsesretten, skal du betale Kreditsaldoen hurtigst muligt og senest
30 dage efter meddelelsen om fortrydelsesretten.

Fortrydelse ved køb af et produkt: Hvis du udnytter din fortrydelsesret i forbindelse med en
købsaftale med en butik/webshop, hvor et ViaBill Produkt har været anvendt som
betalingsmetode, krediteres købsprisen Kreditsaldo. Hvis din kreditsaldo efterfølgende er positiv,
vil ViaBill sikre, at det overskydende beløb returneres til dig hurtigst muligt og senest inden for
7 hverdage ved brug af det betalingskort, der er knyttet til de automatiske
kortbetalingsbetingelser.

Hvis du ønsker at fortryde af en anden grund, kan debitor gøre det ved at betale det skyldige
beløb (uden omkostninger), hvis varsel er givet inden for fortrydelsesfristen.

16. Aftaleperiode og opsigelse

Kreditaftalen er indgået på ubestemt tid (Aftaleperiode). Transaktioner foretaget inden for
Aftaleperioden afregnes på de vilkår og betingelser, der er inkluderet i Aftalegrundlaget også
efter Aftaleperiodens udløb.

Du kan opsige en kreditaftale til enhver tid ved at betale alle skyldige beløb. Det samlede
skyldige beløb vises som “Samlet saldo i DKK.” af “Mit ViaBill“. Opsigelse skal meddeles os
skriftligt, fx via e-mail til: support@viabill.com .

Aion kan opsige Aftalen med 2 måneders opsigelsesfrist med den virkning, at du ikke kan
udnytte grænsen efter den sidste dag i opsigelsesperioden. De skyldige beløb skal
tilbagebetales efter de aftalte vilkår. Annulleringen skal sendes via e-mail eller papirformat.

Aion har også ret til straks og uden varsel at begrænse eller opsige din ret til at bruge aftalen,
hvis dine økonomiske forhold efter vores vurdering er væsentligt forringet, eller hvis du
misligholder aftalen. I et sådant tilfælde skal alle skyldige beløb være betalt senest den sidste
dag i opsigelsesperioden.

17. Behandling af personoplysninger

Dine personlige data behandles i overensstemmelse med fortrolighedspolitikken, der er
tilgængelig på Aion-webstedet https://aion.eu/be-en/privacy-policy

18. Klage- og lovvalgsret

Dansk ret finder anvendelse, medmindre andet følger af ufravigelige regler om
forbrugerbeskyttelse i det land, hvor skyldneren har bopæl.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har en klage over kreditaftalen. Henvendelse
kan ske til klage@viabill.com . Hvis der ikke kan opnås enighed mellem dig og os, kan du klage
til Center for Klageløsning, Ankehuset, Toldboden 2, 8800 Viborg, hvis betingelserne herfor er
opfyldt. Klager kan ske til Center for Klageløsning via www.naevneneshus.dk .

Den Europæiske Unions onlineportal kan også bruges til at indgive en klage. Dette er især
relevant, hvis debitor bor i et andet EU-land. Klagen kan indsendes på følgende link:
http://ec.europa.eu/odr . Ved indgivelse af en klage skal ViaBills e-mailadresse oplyses:
klage@viabill.com .

Kreditforholdet er ikke omfattet af en garantifond eller garantiordning.

19. VILKÅR OG BETINGELSER FOR AUTOMATISK KORTBETALING

19.1. Generelt

Disse vilkår for automatisk kortbetaling (” Betingelser for automatiske kortbetalinger” )
gælder i tillæg til de generelle vilkår og betingelser for ViaBill Plus som en del af
Aftalegrundlaget.

Dine betalinger til os foretages ved automatisk fradrag af det skyldige beløb på dit
betalingskort, jf. pkt. punkt 2.

Første gang du bruger ViaBill Plus som betalingsmetode, skal du indtaste dine
betalingskortoplysninger. Betalingskortoplysningerne gemmes og bruges efterfølgende som
grundlag for, at Vi kan foretage automatiske kortbetalinger under Kreditaftalen.

19.2. Automatisk kortbetaling

Vi foretager automatisk fradrag af både den månedlige indbetaling (jf. afsnit 6.1) og Kontogebyret
(jf. afsnit 9) på deres respektive forfaldsdatoer, jf. pkt. afsnit 5 i Vilkår og betingelser for ViaBill
Plus.

19.3. Afvisning, indsigelse og tilbagekaldelse af samtykke

Den 1. i hver måned sender Vi en betalingsoversigt per e-mail til dig med det nødvendige
overblik og information om Forfaldsdatoen, så du har mulighed for at afvise betalingen.
Afvisningen skal ske senest dagen før Forfaldsdatoen.

Hvis du har en indsigelse mod en allerede gennemført betaling, kan dette gøres ved at kontakte
support@viabill.com. I henhold til betalingsloven har du også mulighed for at gøre indsigelse
mod en gennemført betaling ved at kontakte hans udbyder/bank. Du kan få yderligere
information om muligheden herfor samt information om de særlige indsigelsesfrister ved at
kontakte din udbyder/bank.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til Os ved at bruge debitors
betalingskortoplysninger til betalinger i overensstemmelse med Vilkår og Betingelser for
Automatisk Kortbetaling. Tilbagetrækning af samtykke kan ske ved at kontakte
support@viabill.com. Hvis du trækker dit samtykke til, at vi må bruge
betalingskortoplysningerne, svarer det til et brud på kreditaftalen, jf. pkt. paragraf 13 i
vilkårene.

19.4. Ændringer

Vi har ret til at ændre vilkårene for automatiske kortbetalinger, jf. pkt. § 11 i Vilkårene.

19.5. Opdatering og lagring af information

Du er forpligtet til at have et gyldigt Betalingskort tilknyttet ViaBill Plus i henhold til
Kreditaftalen.

Det er Dit eget ansvar, at oplysningerne om Dit Betalingskort altid er korrekte og opdaterede, fx
ved udløb, bankskifte, spærring, tab eller lignende. Et nyt betalingskort registreres ikke
automatisk. Dine betalingskortoplysninger kan opdateres i “Mit ViaBill“.

Betalingskortoplysningerne registreres og opbevares sikkert og sikkert hos tredjemand,
godkendt i henhold til internationale sikkerhedsstandarder (PCI DSS – Payment Card Industry
Data Security Standard) de nødvendige betalingskortoplysninger til brug for automatisk
debitering af Debitors betalingskort på Vores vegne.

Vi gemmer de første 6 cifre på betalingskortet og de sidste 4 cifre, som disse fremgår af “Mit
ViaBill” for at identificere hvilket Betalingskort, der er registreret af dig. Vi gemmer
betalingskortets udløbsdato for at sende en e-mail til dig, 30 dage før betalingskortet udløber.
Denne meddelelse (eller dens fravær) fjerner ikke din forpligtelse til at opretholde ajourførte
betalingskortoplysninger.

Din adgang til at foretage transaktioner med ViaBill Plus er personlig. Det betyder blandt andet,
at du ikke må udlevere din adgangskode til andre for at sikre dig mod misbrug af kreditten.


Anmod om demo

Bliv godkendt til ViaBill på 30 sekunder

En gyldig e-mailadresse er påkrævet

+45

Fx 7543010

Dette felt er påkrævet

Dette felt er påkrævet

Der mangler et eller flere obligatoriske felter, tjek formularen og prøv igen.
Når du klikker “Tjek dig selv” accepterer du vores Privacy Policy.

Kom i kontakt med salg

Når du klikker “Kontakt salg” accepterer du vores Privacy Policy.

Hi

It seems like you are in the US, do you want to continue to our US website?

ViaBill +

Brug ViaBill hvor som helst

 • + ViaBill Mastercard
 • + Betal som det passer dig
 • + Højere kreditgrænse