ViaBill AB RE Free

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR VIABILL FREE

Indledning og definitioner

Aion Bank NV/SA, et kreditinstitut, der er oprettet som et aktieselskab i henhold til belgisk lovgivning, med hjemsted på Avenue de la Toison d’Or – Gulden Vlieslaan 26/28, 1050 Bruxelles, registreret i Crossroads Bank of Enterprises under nummer 0403.199.306, hvis kompetente tilsynsmyndighed med hensyn til FPS Economy er direktoratet for økonomisk inspektion:

FPS Economy, S.M.E. Selvstændige og energi, Generaldirektoratet for Økonomisk Inspektorat, Centrale tjenester – Front Office, NG III, 3. sal, Boulevard Roi Albert II, 16, 1000 Bruxelles, Belgien, Belgiens Nationalbank, 14, boulevard de Berlaimont, 1000 Bruxelles, Bellgien (hjemlandets tilsynsmyndighed),/ Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Danmark (registreret hos Finanstilsynet under nr. 1800-01-0) (værtstilsynsmyndighed), (herefter benævnt “banken” eller “Aion” eller “långiver“) og

ViaBill Tech A/S, et selskab oprettet i henhold til dansk lovgivning og registreret under CVR-nr. 33245564 med hjemsted i Grønnegade 10, 1., 1107 København K (“ViaBill” eller “Service Agent“), samarbejder i henhold til en aftale om programmarketing og servicering (“Programmet“) med henblik på at markedsføre bankens produkter

1. Definitioner

1.1 Grundlaget for aftalen: Din ansøgning til ViaBill Free, de generelle vilkår og betingelser for ViaBill Free, vilkårene for automatisk kortbetaling og ViaBills politik for personoplysninger.

1.2 Det skyldige beløb: Faste månedlige afdrag og eventuelle påløbne omkostninger, f.eks. rykkergebyrer.

1.3 Den faste månedlige ydelse: Den del af kontosaldoen, som du har indvilliget i at betale samme dag hver måned fra betalingen af den første rate, der forfalder på tidspunktet for forsendelsen af varen, dog ikke mindre end 1/10 af kreditsaldoen.

1.4 Det samlede kreditbeløb: Det beløb, der stilles til rådighed via Aion (dog eksklusiv påløbne omkostninger, f.eks. rykkergebyrer i tilfælde af forsinket betaling). Beløbet vil fremgå i forbindelse med indgåelsen af aftalen og vil altid være tilgængeligt på din side på “My ViaBill”. Dette beløb er underlagt en grænse, som er betinget og på ethvert tidspunkt kan annulleres eller spærres på grundlag af den løbende kreditværdighedskontrol, som Aion foretager.

1.5 Kreditaftale eller aftale: Aftalen om ViaBill Free, herunder aftalegrundlaget og de oplysninger, der er tilgængelige på My ViaBill, som indgås mellem dig og Aion efter accept af de generelle vilkår og betingelser for ViaBill Free.

1.6 Aftalens varighed: For ViaBill Free er den faste aftaleperiode maksimalt 365 dage.

1.7 Kontosaldo: Den del af det samlede kreditbeløb, som du har brugt på et hvilket som helst tidspunkt.

1.8 Konto: den konto, som banken har åbnet, og inden for hvis rammer der er indgået en aftale med debitor om ViaBill Free.

1.9 Afskrivningsperiode: Den periode, hvor debitor er ansvarlig for betalinger i henhold til en aftale.

1.10 Disponibel kreditsaldo: det beløb, som debitor har til rådighed til at foretage transaktioner, og som er lig med det samlede kreditbeløb fratrukket kontosaldoen.

1.11 Kreditformidler: ViaBill eller Service Agent, der i henhold til dansk lovgivning er autoriseret til at formidle kreditaftaler.

1.12 Debitor eller “du”: den forbruger, der er berettiget til Viabill Free, og som har indgået en aftale.

1.13 Indledende periode: den indledende periode inden for 48 timer for overdragelse af fordringer (eller så hurtigt som muligt efter 48 timer, hvis overdragelsen ikke kan finde sted på arbejdsdage eller inden for kontortid)

1.14 Mindste skyldige betaling: det minimumsbeløb, som du skal betale ved afslutningen af en transaktion i henhold til aftalen

1.15 Betalingskort: det gyldige betalingskort, som du altid er forpligtet til at have, og som er knyttet til aftalen i henhold til afsnit 5 og 7.

1.16 Politik for personoplysninger: ViaBills og Aions persondatapolitikker, som findes på www.viabill.dk/gdpr og https://aion.eu/be-en/privacy-policy.

1.17 Tilgodehavende(r): det tilgodehavende, der genereres til fordel for Aion, og som er et resultat af ethvert beløb, der stilles til rådighed for Debitor i henhold til en Aftale, som anvendes til at gennemføre en Transaktion.

1.18 Vilkår for automatiske kortbetalinger: de vilkår og betingelser, der er nævnt i afsnit 19 i de generelle vilkår og betingelser for ViaBill Free, og som gælder for automatiske kortbetalinger i henhold til en aftale.

1.19 Transaktion: Det enkelte køb, som du foretager med Viabill Free inden for det samlede kreditbeløb.

1.20 Samlet saldo: Summen af de beløb, der svarer til de gennemførte transaktioner og det aktuelle udestående beløb, som du skylder. Hvis der er påløbne omkostninger som følge af forsinkede betalinger, f.eks. renter og inkassoomkostninger, vil sådanne beløb også blive medtaget i det samlede skyldige beløb, men med fradrag af de udbetalte afdrag.

1.21 ViaBill Free: En revolverende kreditlinje, der er oprettet af Aion med en samlet kreditbalance på 2.000 DKK og tilbydes via ViaBill-platformen, som Debitor kan bruge ved indgåelse af en aftale som betalingsmetode i de webshops, der samarbejder med ViaBill.

1.22 ViaBill platform: Det system, som ViaBill anvender til at indsamle og behandle debitoroplysninger, herunder ansøgnings- og betalingsoplysninger.

1.23 “Vi”, “Os”, “Vores”: Medmindre andet er angivet, betyder eller henviser til Aion og/eller ViaBill, herunder når ViaBill handler på vegne af Aion, og deres efterfølgere udpeget i henhold til en aftale.

Kontooversigt for ViaBill Free

Samlet kreditgrænse DKK 2,000
Månedligt kontogebyr DKK 0
Andre gebyrer DKK 0
Rentesats 0%
Sats for forsinket betaling: DKK 100
Antal afdragsbehandlinger 10
ÅRP 0%
Afdrag DKK 10

2. Involverede parter

Aion er långiver i henhold til denne aftale og godkender og stiller den revolverende kreditlinje (ViaBill Free) til rådighed, der åbnes via ViaBill-platformen. Aion sikrer i sin egenskab af ordregiver, at dens kreditpolitikker gennemføres via ViaBill-platformen. Denne aftale er, selv om den er indgået via ViaBill-platformen, indgået mellem dig og Aion.

ViaBill er kreditformidler og bistår Aion Bank med behandlingen af alle ansøgninger, der indsendes via ViaBill-platformen. Efter godkendelse af din ansøgning og en vellykket udstedelse af kreditlinjen vil dine kontooplysninger blive gjort tilgængelige for dig via ViaBill-platformen, MyViaBill. Som en del af sin rolle som kreditformidler kan ViaBill indsamle oplysninger på vegne af Aion Bank og foretage undersøgelser af kreditværdigheden og foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme samt oplysninger om dig som ansøger til en ViaBill Free.

3. Ansøgning om kredit

Du skal være fyldt 18 år, må ikke være under værgemål, skal have et gyldigt betalingskort, dansk personnummer og folkeregisteradresse i Danmark for at blive kreditgodkendt.

Når kundeforholdet er etableret, skal Aion have oplysninger om dit CPR-nummer (Central Person Register), din e-mailadresse, dit telefonnummer og dit gyldige betalingskort.

Vi er forpligtet til at kontrollere og holde opdaterede oplysninger om alle kunders identitet osv. Du er derfor forpligtet til at give identitetsoplysninger til Aion Bank og ViaBill, der fungerer som kreditformidler på vegne af Aion Bank i denne henseende. Forpligtelsen består både ved denne aftales oprettelse og senere, hvis Vi anmoder om yderligere oplysninger. Du kan være forpligtet til at give yderligere oplysninger om skattemæssige forhold og indsende yderligere oplysninger om økonomiske og identitetsmæssige forhold (f.eks. kopi af pas, dokumentation for bopæl osv.).

Før en kreditaftale indgås, foretager ViaBill på vegne af Aion en kreditvurdering i overensstemmelse med gældende regler. Din kreditværdighed kan blive vurderet ud fra forskellige faktorer og på baggrund af oplysninger fra Lowell, Tink og andre kreditoplysningsbureauer, der kan have data om dig. Ved at ansøge om en kreditgodkendelse accepterer Du sådanne undersøgelser og at Vi behandler de oplysninger, der er nødvendige i den forbindelse (herunder udveksling af sådanne oplysninger mellem Aion og ViaBill). En kreditgodkendelse afgøres udelukkende af Aion. ViaBill foretager også på vegne af Aion undersøgelser af Din identitet, formålet med aftalen og andre oplysninger, der kræves i henhold til lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og foranstaltninger til bekæmpelse af finansiering af terrorisme. Du er forpligtet til på anmodning at give Aion adgang til oplysninger om Din økonomi, såsom Skattekonto, pensionsoplysninger, banktransaktioner og indskud efter Aions valg.

Hvis du bliver bedt om det, er du forpligtet til at give yderligere oplysninger om formålet med og det forventede omfang af dit kundeforhold til os. Vi vil også indhente oplysninger fra offentligt tilgængelige registre for at bekræfte kundernes og kautionisternes identitet. Hvis du ikke ønsker at give de oplysninger, som vi beder om, kan det betyde, at vi ikke kan betjene dig yderligere, etablere kundeforhold og i nogle tilfælde kan det betyde, at kundeforholdet må ophøre.

Hvis du ønsker at foretage en transaktion, som samlet set ikke kan rummes inden for det samlede kreditbeløb for ViaBill Free, kan du blive tilbudt en anden kreditaftale, underlagt de yderligere krav og den kontraktmæssige dokumentation for en kreditaftale med kreditomkostninger med Aion. Sådanne andre betalte kreditaftaler (ViaBill Plus) vil kræve godkendelse af dig som debitor via kreditværdighedsvurdering mv. Ved din ansøgning giver du dit samtykke til, at vi kan videregive dine personlige oplysninger til vores partnere eller kreditformidlere.

Hvis din kreditansøgning godkendes, indgås der en ny kreditaftale mellem Aion og dig. En sådan ny kreditaftale vil bl.a. indeholde en detaljeret beskrivelse af det samlede kreditbeløb i en sådan ny kreditaftale, som Du vil få stillet til rådighed, hvordan kreditten skal afvikles og de omkostninger, der er forbundet med en sådan ny kreditaftale, herunder størrelsen af kontogebyrer og andre gebyrer.

Aftalen accepteres af dig ved at angive elektronisk accept på Viabills platform ved din accept af disse generelle vilkår og betingelser for ViaBill Free. I henhold til aftalen stiller Aion en kreditlinje (ViaBill Free) til rådighed for Debitor med henblik på, at Debitor kan anvende ViaBill Free som betalingsmetode inden for det samlede kreditbeløb til køb i de webshops, der samarbejder med ViaBill.

4. Parternes foranstaltninger

Hvis din ansøgning godkendes, indgås der en aftale mellem Aion og dig. Aftalen indeholder en detaljeret beskrivelse af det samlede kreditbeløb, som Du vil få adgang til, oplysninger om, hvordan Du skal afvikle kreditten, og de omkostninger for Dig, der er forbundet med aftalen. Aftalen kan danne grundlag for øjeblikkelig fuldbyrdelse. Aftalen stilles elektronisk til rådighed på ViaBills portal, og Du vil også modtage en kopi af kreditaftalen pr. e-mail.

Vi stiller en kontosaldo til rådighed for dig med henblik på, at du kan bruge ViaBill Free som betalingsmetode inden for det samlede kreditbeløb til køb i webshops, der samarbejder med ViaBill.

Det samlede kreditbeløb udgør maksimalt DKK 2.000,00. Der er ingen forpligtelse til at betale renter eller gebyrer, hvis aftalen opfyldes og betales til tiden. I tilfælde af forsinket betaling vil Kontosaldoen blive forhøjet med eventuelle påløbne gebyrer, renter og andre omkostninger (herunder inkassoomkostninger) for forsinket betaling. Kreditsaldoen vil fra tid til anden afhænge af dine køb inden for det samlede kreditbeløb, som du har foretaget.

Når aftalen indgås, sender ViaBill på vegne af Aion Bank en e-mail med denne aftale sammen med en velkomstmail til den e-mailadresse, som du har oplyst (samt en SMS om, at e-mailen er blevet sendt). Velkomstmailen indeholder oplysninger om Aftalens grundlag. Derudover sendes en yderligere e-mail med et link til “My ViaBill” og en førstegangsadgangskode. Efter modtagelse af velkomstmailen skal Du sørge for at logge ind på “My ViaBill” på viabill.dk og ændre adgangskoden til en personlig adgangskode.

Transaktioner, der foretages inden for aftaleperioden, afregnes på de aftalte vilkår i henhold til aftalen.

Aftalen forudsætter, at du har accepteret betaling via automatisk kortbetaling i henhold til “Betingelser for automatisk kortbetaling” under afsnit 19.

5. Køb hos Aion via ViaBill

Før du kan bruge ViaBill Free som betalingsmetode, skal du have indtastet dine betalingskortoplysninger. Betalingskortoplysningerne gemmes og bruges efterfølgende som grundlag for ViaBill til at foretage automatiske kortbetalinger i henhold til vilkårene for automatisk kortbetaling i henhold til afsnit 19.

Du kan bruge ViaBill Free som betalingsmetode inden for det samlede kreditbeløb ved køb i webshops, der samarbejder med ViaBill. Det samlede kreditbeløb er personligt og må kun bruges af dig. Det samlede kreditbeløb vises til enhver tid fra din side på “My ViaBill”.

For at foretage en transaktion med ViaBill Free inden for det samlede kreditbeløb sørger ViaBill på vegne af Aion eller dets stedfortrædere for at betale købsprisen til webshoppen på vegne af debitor i henhold til aftalen. Hverken ViaBill eller Aion er ansvarlig for salget i den pågældende webshop, herunder for opfyldelsen af købsaftalen med webshoppen. Alle klager og henvendelser vedrørende købet skal derfor rettes til den pågældende webshop og ikke til os. Første gang du ønsker at bruge ViaBill Free som betalingsmetode, skal du indtaste din e-mail og dit mobilnummer. Oplysningerne gemmes, og mobilnummeret bruges til fremtidige transaktioner, hvor ViaBill på vegne af Aion sender en SMS-kode til Dig, som Du skal bruge af sikkerhedshensyn for at forhindre misbrug og for at gennemføre transaktionen. Oplysninger om Transaktioner, betalinger mv. sendes til Din e-mail.

Hver gang du foretager en transaktion med ViaBill Free i henhold til aftalen, vises ændringen i kontosaldoen på din side i “My ViaBill”, og du får en e-mail.

Hvis du forsøger at foretage køb, der kan resultere i, at du overskrider det samlede kreditbeløb, vil transaktionen blive afvist, men du kan blive tilbudt en ny kreditaftale med omkostninger, der især afhænger af Aions kreditgodkendelse, som vil blive præsenteret i en separat aftale, der er underlagt specifik kontraktlig dokumentation, og som du skal acceptere i forbindelse med yderligere køb.

Hvis du ikke betaler den faste månedlige ydelse til tiden, kan du efterfølgende ikke foretage nye køb med ViaBill Free som betalingsmetode. Så snart det skyldige beløb er betalt, kan du foretage nye køb igen. Det er ikke muligt for dig at modtage en del af eller hele det samlede kreditbeløb i kontanter.

6. Den faste månedlige ydelse

Du tilbagebetaler kontosaldoen ved hjælp af den faste månedlige ydelse.

Den faste månedlige ydelse udgør til enhver tid 1/10 af kreditsaldoen, men du kan manuelt foretage større betalinger. Du har også til enhver tid ret til helt eller delvist at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen. Dette sker ved at Du logger ind på “My ViaBill” og betaler “Saldo i DKK” via sin netbank til den FI-kode, der er angivet på “My ViaBill”.

Betaling af den første faste månedlige rate forfalder på tidspunktet for afsendelse af den vare, der er købt med Viabill Free i henhold til aftalen, og derefter forfalder den månedlige rate på samme dato hver måned fra betalingen af den første faste månedlige rate.

7. Betalingsbetingelser

Du accepterer, at vi automatisk trækker den faste månedlige ydelse fra dit betalingskort eller din bankkonto, hvis en sådan findes på din konto, når den forfalder til betaling, jf. afsnit 5 og vilkårene for automatisk kortbetaling. Du accepterer endvidere, at hvis det måtte vise sig, at der på din konto på den dag, hvor vi automatisk trækker den faste månedlige ydelse fra dit betalingskort eller bankkonto, ikke er tilstrækkeligt med midler til dækning af den faste månedlige ydelse, må vi trække eller forsøge at trække et lavere beløb til delvis dækning af den faste månedlige ydelse. Du er forpligtet til altid at have et gyldigt betalingskort tilknyttet aftalen. Du kan bruge følgende betalingskort:

 • Visa
 • MasterCard (undtagen kort, der leveres under ViaBill Plus)
 • Visa / Dankort

Hvis du trækker dit samtykke til at bruge betalingskortoplysningerne tilbage fra os, svarer det til et brud på denne aftale. Hvis det skyldige beløb ikke betales rettidigt, har vi ret til at trække den faste månedlige rate via Nets Betalingsservice. I dette tilfælde vil der blive opkrævet et ekstra betalingsgebyr på DKK 9,75 i tilfælde af en sådan forsinket betaling. Der vil være tale om en enkeltstående betaling via Nets Betalingsservice og ikke om en tilbagevendende betaling. Du er således ansvarlig for betaling eller for at aktivere betaling via automatisk kortbetaling underlagt betingelserne for automatisk kortbetaling den følgende måned.

Indskud vil først blive brugt til at betale forfaldne betalinger, derefter til betalinger, der skal betales i denne måned, og derefter til at reducere kreditsaldoen i følgende prioriteringsrækkefølge:

 1. Rentesatser
 2. Gebyrer i tilfælde af misligholdelse
 3. Andre misligholdelsesomkostninger, f.eks. yderligere omkostninger til administration af kreditten, herunder rimelige udgifter til udarbejdelse og indgåelse af en betalingsaftale med dig samt administration og eventuelle inkasseomkostninger
 4. Forfaldne faste månedlige rater
 5. Det faste månedlige afdrag for den aktuelle måned
 6. Nedsættelse af aftalens varighed

8. Forsinket betaling

Hvis det ikke er muligt for os automatisk at trække det skyldige beløb på betalingskortet eller registrere betalingen via Betalingsservice, jf. punkt 6 (f.eks. fordi betalingskortet er spærret, betalingskortoplysningerne ikke er opdateret, eller der ikke er fuld dækning på betalingskortet), er vi berettiget til at opkræve renter og gebyrer samt overdrage kravet til inkasso i overensstemmelse med renteloven.

Vi kan efter eget skøn vælge at stoppe rentetilskrivningen. Undladelse af at tilskrive renter er ikke udtryk for et afkald fra vores side på at få renter på vores krav og kræve dækning for senere påløbne omkostninger. Dette gælder, uanset om Du er blevet underrettet.

9. Kommunikation med dig

Kommunikationen med dig foregår via din “My ViaBill”, brev, app, push-beskeder, e-mail eller sms.

10. Ændring af dine kontaktoplysninger og dit betalingskort

Du er ansvarlig for at sikre, at alle kontaktoplysninger om dig, herunder e-mailadresse, adresse og mobilnummer, er korrekte og ajourførte. Opdatering af kontaktoplysninger er ekstremt vigtigt, da disse oplysninger bruges til at gennemføre transaktioner med ViaBill Free. På samme måde er det dit ansvar at meddele ændringer til det registrerede betalingskort. Ændringer skal straks foretages på “My ViaBill” eller ved at kontakte support@viabill.com.

Hvis vi finder ud af, at det betalingskort, som du har oplyst, ikke kan bruges, f.eks. fordi datoen for betalingskortet er udløbet, eller betalingskortet er blevet blokeret, vil du modtage en e-mail, hvori du inden for en periode på 3 arbejdsdage skal sikre, at der er et brugbart betalingskort tilknyttet din konto, herunder vilkår for automatisk kortbetaling. Hvis Du ikke opdaterer dine betalingskortoplysninger inden fristens udløb, vil Du misligholde aftalen, hvilket kan føre til ophævelse af aftalen.

11. AÆndringer af aftalen

Vi kan ændre aftalegrundlaget uden varsel, hvis ændringen er til fordel for dig.

Vi kan ændre aftalegrundlaget med 1 måneds varsel (“Opsigelsesperiode”), medmindre der kræves længere varsel i henhold til gældende regler.

Ændringer, der skal meddeles, vil blive meddelt via individuel kommunikation, f.eks. via elektronisk post (herunder e-mail, sms, e-boks) eller almindelig post eller lignende kommunikationsformer. I forbindelse med meddelelsen kan du henvise til oplysninger på ViaBills hjemmeside, “My ViaBill” eller lignende steder.

12. Standard

I tilfælde af misligholdelse har vi ret til at opsige denne aftale, hvorved den samlede saldo forfalder til øjeblikkelig betaling.

Du anses for at være i strid med dette, hvis du:

 1. Er mere end en måned I restance med betaling af et beløb, der overstiger 25 procent af det samlede kreditbeløb
 2. Er mere end en måned i restance med betaling af et beløb, der overstiger 10 procent af det samlede kreditbeløb, og forsinkelsen vedrører to eller flere poster, der forfalder til betaling på forskellige tidspunkter
 3. Ikke betaler den månedlige rate til tiden, og ikke har betalt senest efter at have påløbet det første rykkergebyr
 4. Ikke har overholdt sin forpligtelse til at have korrekte og ajourførte kontaktoplysninger samt korrekte oplysninger om sit betalingskort, jf. punkt 9
 5. Forsøge at unddrage sig betaling af kreditten
 6. Dør
 7. Tage fast ophold uden for Danmarks grænser
 8. Ikke indsender den dokumentation, der kræves i henhold til lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, eller
 9. Ikke består den løbende kreditværdighedskontrol, der udføres af banken. Hvis du er i restance, er Aion berettiget til at sælge misligholdte tilgodehavender til registerkode 33245564, registreret på Grønnegade 10, 1., 1107 København K.

13. Misbrug

I tilfælde af mistanke om misbrug af kreditten skal du straks underrette os ved at kontakte   support@viabill.com eller telefon 88 826 826.

14. Fortryd

Ophævelse af denne aftale: Du har ret til at fortryde aftalen uden begrundelse inden for 14 dage (“fortrydelsesperioden”). Fortrydelsesperioden udløber 14 dage efter den dag, hvor denne aftale blev indgået. Aftalen anses for at være indgået samtidig med den første transaktion, hvor ViaBill Free anvendes som betalingsmetode.

For eksempel: Hvis du f.eks. foretager en transaktion mandag den 1. mandag, har du en frist til og med mandag den 15. mandag. Hvis De havde modtaget aftalegrundlaget senere, f.eks. onsdag den 3., ville Deres frist være til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udskydes den effektive udløbsdato til den følgende arbejdsdag.

Inden udløbet af fortrydelsesperioden skal du give os besked om, at du har fortrudt ViaBill Free. Hvis du ønsker at give denne meddelelse skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – skal du blot sende meddelelsen inden fristens udløb. Du kan også bruge vores standardfortrydelsesformular, som du kan finde nedenfor.

Standard afbestillingsformular: Til Aion c/o ViaBill A/S, Grønnegade 10, 1., 1107 København K, support@viabill.com:

Jeg/vi * meddeler hermed, at jeg/vi * ønsker at udøve fortrydelsesretten forbindelse med min/vores * aftale om levering af følgende tjenesteydelser

 • Bestilt den * / modtaget den *
 • Forbrugerens navn:
 • Forbrugeradresse:
 • Forbrugerens underskrift (kun hvis indholdet af formularen meddeles på papir):
 • Dato:
 • = Slet det ikke gældende

Når du har udøvet din fortrydelsesret, skal du betale den samlede saldo til os hurtigst muligt og senest 30 dage efter meddelelsen om fortrydelsen. Tilbagetrækning ved køb af et produkt: Hvis du udøver din fortrydelsesret i forbindelse med en købsaftale med en butik/webshop, hvor ViaBill Free er blevet anvendt som betalingsmiddel, krediteres købsprisen på din konto. Hvis din Kontosaldo efterfølgende er positiv, sørger vi for, at det overskydende beløb tilbagebetales til dig hurtigst muligt og senest inden for 7 arbejdsdage ved hjælp af det betalingskort, der er tilknyttet betingelserne for automatisk kortbetaling

15. Aftalens varighed og opsigelse

Denne aftale gælder på ubestemt tid. Transaktioner, der foretages inden for aftaleperioden, afregnes på de aftalte vilkår også efter aftaleperiodens udløb.

Du kan ellers opsige denne aftale til enhver tid ved at betale alle skyldige beløb. Det samlede skyldige beløb vises som “Samlet saldo i DKK.” på “My ViaBill”. Opsigelse skal ske skriftligt, f.eks. via e-mail til support@viabill.com.

Aion kan opsige aftalen med 2 måneders varsel med den virkning, at du ikke kan bruge grænsen efter den sidste dag i varselsperioden. De skyldige beløb skal tilbagebetales i henhold til de aftalte vilkår. Opsigelsen skal sendes via e-mail eller i papirformat.

Aion har også ret til straks og uden varsel at begrænse eller opsige din ret til at bruge aftalen, hvis dine økonomiske forhold efter vores vurdering er væsentligt forringet, eller hvis du bryder aftalen. I et sådant tilfælde skal alle skyldige beløb betales inden den sidste dag i opsigelsesperioden.

16. Behandling af personoplysninger

Dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med privatlivspolitikken, der findes på Aions websted https://aion.eu/en/privacy-policy.

17. Ret til at klage og lovvalg

Dansk lovgivning finder anvendelse, medmindre andet følger af ufravigelige regler om forbrugerbeskyttelse i det land, hvor du har bopæl.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har en klage over aftalen. Forespørgsler kan sendes til klage@viabill.com. Hvis der ikke kan opnås enighed mellem Debitor og Os, kan Debitor klage til Center for Klageløsning, Kammeradvokaten, Toldboden 2, 8800 Viborg, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Klager kan indgives til Center for Klageregulering via www.naevneneshus.dk.

Den Europæiske Unions onlineportal kan også bruges til at indgive en klage. Dette er især relevant, hvis du bor i et andet EU-land. Klagen kan indgives på følgende link: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal ViaBills e-mailadresse angives klage@viabill.com.

Kreditforholdet er ikke dækket af en garantifond eller garantiordning.

18. VILKÅR OG BETINGELSER FOR AUTOMATISK KORTBETALING

18.1 Generelt

Disse vilkår for automatisk kortbetaling (“vilkår for automatisk kortbetaling”) gælder ud over det aftalegrundlag, der er defineret i aftalen.

Dine betalinger til os sker ved automatisk trækning af det skyldige beløb fra dit betalingskort, jf. punkt 2.

Første gang du bruger ViaBill Free som betalingsmetode, skal du indtaste sine betalingskortoplysninger. Betalingskortoplysningerne gemmes og bruges efterfølgende som grundlag for os til at foretage automatiske kortbetalinger.

18.2 Automatisk kortbetaling

Vi foretager en automatisk kortinddragelse for alle betalinger, der forfalder på deres respektive forfaldsdatoer i henhold til aftalegrundlaget og i henhold til vilkårene og betingelserne for automatisk kortbetaling.

18.3 Afvisning, indsigelse og tilbagekaldelse af samtykke

Den 1. i hver måned sender vi en betalingsoversigt pr. e-mail til dig med den nødvendige oversigt og oplysninger om forfaldsdatoen, så du har mulighed for at afvise betalingen. Afvisningen skal ske senest dagen før forfaldsdatoen.

Hvis du har en indsigelse mod en allerede gennemført betaling, kan du gøre det ved at kontakte support@viabill.com. I henhold til betalingsloven har Du også mulighed for at gøre indsigelse mod en gennemført betaling ved at kontakte sin udbyder/bank.

Du kan få yderligere oplysninger om muligheden herfor samt oplysninger om de særlige indsigelsesfrister ved at kontakte sin udbyder/bank. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at vi må bruge dine betalingskortoplysninger til betalinger i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne for automatisk kortbetaling. Tilbagekaldelse af samtykke kan ske ved at kontakte support@viabill.com. Hvis Du trækker sit samtykke til, at Vi må bruge betalingskortoplysningerne tilbage, svarer det til et brud på kreditaftalen, jf. punkt 11 i vilkårene.

18.4 Ændringer

Vi har ret til at ændre vilkårene for automatiske kortbetalinger.

18.5 Ajourføring og lagring af oplysninger

Du er forpligtet til at have et gyldigt betalingskort tilknyttet din konto. Det er dit eget ansvar, at oplysningerne om dit betalingskort altid er korrekte og ajourførte, f.eks. ved udløbsdato, bankskifte, spærring, tab eller lignende. Et nyt betalingskort registreres ikke automatisk. Dine betalingskortoplysninger kan opdateres i “My ViaBill”.

Betalingskortoplysningerne registreres og opbevares sikkert og forsvarligt hos en tredjepart, der er godkendt i overensstemmelse med internationale sikkerhedsstandarder (PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard) de nødvendige betalingskortoplysninger til brug ved automatisk debitering af dit betalingskort på vegne af Aion eller dets stredfortrædere.

Vi gemmer de første 6 cifre på betalingskortet og de sidste 4 cifre, som de fremgår af “My ViaBill”, for at identificere, hvilket betalingskort der er registreret i henhold til vilkårene. Vi gemmer betalingskortets udløbsdato for at sende en e-mail til dig 30 dage før betalingskortets udløb. Denne meddelelse (eller dens fravær) fjerner ikke debitors forpligtelse til at holde betalingskortoplysningerne ajour.

Din adgang til at foretage køb med ViaBill Free som betalingsmiddel er personlig. Det betyder bl.a., at du ikke må videregive din adgangskode til andre for at sikre dig mod misbrug af kreditten.

18.6 Overbevisninger og samtykkeerklæringer

Ved at indgå denne aftale erklærer du, at: du har modtaget Kreditbalancen, læst og accepteret “ViaBills generelle vilkår og betingelser for ViaBill”, “Betingelser for automatisk kortbetaling”, og at de afgivne oplysninger er i overensstemmelse med sandheden og i denne forbindelse at have modtaget og læst “ViaBills persondatapolitik”.

Anmod om demo

Bliv godkendt til ViaBill på 30 sekunder

En gyldig e-mailadresse er påkrævet

+45

Fx 7543010

Dette felt er påkrævet

Dette felt er påkrævet

Der mangler et eller flere obligatoriske felter, tjek formularen og prøv igen.
Når du klikker “Tjek dig selv” accepterer du vores Privacy Policy.

Kom i kontakt med salg

Når du klikker “Kontakt salg” accepterer du vores Privacy Policy.

Hi

It seems like you are in the US, do you want to continue to our US website?

ViaBill +

Brug ViaBill hvor som helst

 • + ViaBill Mastercard
 • + Betal som det passer dig
 • + Højere kreditgrænse