ViaBill AB RE Plus

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR VIABILL PLUS

(sidst opdateret den 20/11/2023)

Introduktion og definitioner

Aion Bank NV/SA, et kreditinstitut, der er oprettet som et aktieselskab i henhold til belgisk lovgivning, med hjemsted på Avenue de la Toison d’Or – Gulden Vlieslaan 26/28, 1050 Bruxelles, registreret i Crossroads Bank of Enterprises under nummer 0403.199.306, hvis kompetente tilsynsmyndighed med hensyn til FPS Economy er direktoratet for økonomisk inspektion:

FPS Economy, S.M.E. Selvstændige og energi, Generaldirektoratet for Økonomisk Inspektorat, Centrale tjenester – Front Office, NG III, 3. sal, Boulevard Roi Albert II, 16, 1000 Bruxelles, Belgien, Belgiens Nationalbank, 14, boulevard de Berlaimont, 1000 Bruxelles, Belgien (hjemlandets tilsynsmyndighed),/ Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Danmark (registreret hos Finanstilsynet under nr. 1800-01-0) (værtstilsynsmyndighed), (herefter benævnt “banken” eller “Aion” eller “långiver”) og

ViaBill Tech A/S, et selskab oprettet i henhold til dansk lovgivning og registreret under CVR-nr. 33245564 med hjemsted i Grønnegade 10, 1., 1107 København K (“ViaBill” eller “Service Agent”), samarbejder i henhold til en aftale om programmarketing og servicering (“Programmet”) med henblik på at markedsføre bankens produkter

1. Definitioner

1.1 Konto: Den konto åbnet af Banken inden for rammerne af hvilken der indgås en Kreditaftale med Debitor vedrørende Viabill Plus

1.2 Abonnementsgebyr: Det beløb, som Debitor skal betale ved brug af ViaBill Plus under en Kreditaftale.

1.3 Aftaleperiode: ViaBill Plus-produkter, der tilbydes, kan have forskellige aftaleperioder, som afspejles i kreditaftalen.

1.4 Det skyldige beløb: Faste månedlige indbetalinger og eventuelle påløbne omkostninger, f.eks. rykkergebyrer.

1.5 Amortiseringsperiode: den periode, hvori debitor er ansvarlig for betalinger i henhold til en kreditaftale

1.6 Tilgængelig kredit: det beløb, som er tilgængeligt for debitor til at foretage transaktioner, der svarer til det samlede kreditbeløb fratrukket fra kreditsaldo

1.7 Aftalens grundlag: Debitors kreditansøgning, de almindelige vilkår og betingelser for ViaBill Plus, kreditaftalen, vilkår for automatisk kortbetaling samt ViaBills og Aions persondatapolitik.

1.8 Kort: et e-pengeprodukt udstedt af PPS EU SA i form af et valgfrit Mastercard-kort leveret som en del af ViaBill Plus.

1.9 Kreditaftale: Den individuelle kreditaftale til finansiering af Debitors køb, som indgås mellem Debitor og Aion.

1.10 Kreditsaldo: Den del af det samlede kreditbeløb, som debitor til enhver tid har udnyttet, men fratrukket de foretagne indbetalinger.

1.11 Kreditformidler: ViaBill eller Service Agent, autoriseret i henhold til dansk lov til at promovere Kreditaftaler.

1.12 Debitor eller “dig”: den forbruger, der er berettiget til Viabill Plus, som har indgået en kreditaftale.

1.13 Den faste månedlige IndbetalingDen del af kreditsaldoen, som debitor har indvilliget i at betale samme dag hver måned fra betaling af første rate, der forfalder på tidspunktet for afsendelse af varen.

1.14 Indledende oplysninger: det sæt af oplysninger, som os i henhold til gældende lovgivning har givet en debitor før indgåelsen af en kreditaftale.

1.15 Indledende periode: den indledende periode inden for 48 timer for tildeling af Tilgodehavender (eller hurtigst muligt efter 48 timer, hvis overdragelsen ikke kan finde sted på hverdage eller inden for kontortid).

1.16 Minimum forfalden betaling: det minimumsbeløb, som du skal betale ved gennemførelse af en transaktion i henhold til en kreditaftale.

1.17 Opsigelsesperiode: en periode udtrykt i et antal måneder, der starter ved meddelelsen til debitor og slutter den sidste dag i tidsperioden.

1.18 Betalingskort: det gyldige betalingskort, som Debitor altid er forpligtet til at have, der er knyttet til Kreditaftalen efter § 6.

1.19 PPS: PPS EU SA (“PPS”), en elektronisk bank godkendt og reguleret af den belgiske nationalbank, som er autoriseret til at udstede e-penge og levere betalingstjenester.

1.20 Persondatapolitik: ViaBills og Aions gældende persondatapolitik, som er tilgængelig på www.viabill.dk/gdpr og på (Privacy Policy)

1.21 Tilgodehavende(r): det tilgodehavende, der genereres til fordel for Aion, som er resultatet af ethvert beløb, der stilles til rådighed for debitor i henhold til en kreditaftale for ViaBill Plus, der bruges til at foretage en transaktion.

1.22 Etableringsgebyr: Et engangsgebyr, der opkræves af kunden ved accept af vilkårene i kreditaftalen. Gebyrets størrelse svarer til det månedlige kontogebyr, der er knyttet til den pågældende kreditgrænse.

1.23 Vilkår for automatiske kortbetalinger: de vilkår og betingelser, der henvises til i afsnit 21 i de generelle vilkår og betingelser for ViaBill Plus og gælder for automatiske kortbetalinger i henhold til en kreditaftale.

1.24 Transaktion: Det enkelte køb, som debitor foretager i det samlede kreditkøb.

1.25 Saldo i alt: Summen af de foretagne indkøb samt eventuelle andre påløbne omkostninger, fx rykkergebyrer, renter og inkassoomkostninger, dog med fradrag af de foretagne indbetalinger.

1.26 Det samlede kreditbeløb: Det beløb, der stilles til rådighed via Aion/ViaBill, dog eksklusiv påløbne omkostninger, fx rykkergebyrer ved forsinket betaling. Dette beløb vil fremgå i forbindelse med indgåelse af en Kreditaftale og vil altid være tilgængeligt på Debitors side på “My ViaBill”.

1.27 “Vi”, “Os”, “Vores”: medmindre andet er angivet, betyder eller henviser til Aion og/eller Viabill, herunder når ViaBill handler på vegne af Aion og deres stedfortrædere, der er udpeget i henhold til en kreditaftale

1.28 ViaBill Plus: et udvalg (ViaBill 2000 Plus, 4000 Plus, 6000 Plus, 8000 Plus, 10000 Plus, 12000 Plus, 14000 Plus, 15000 Plus, 16000 Plus, 18000 Plus, 20000 Plus, 22000 Plus og 24000 Plus) af revolverende kreditlinjer, der stammer fra Aion og tilbydes via ViaBill-platformen for det samlede kreditbeløb, som debitor kan bruge efter indgåelsen af en kreditaftale som betalingsmetode i webshops, der samarbejder med ViaBill.

1.29 ViaBill Platform: Systemet implementeret af ViaBill til at fange og behandle debitoroplysninger, herunder ansøgnings- og betalingsoplysninger.

2. Involverede parter

Aion er långiver under kreditaftalen og godkender og leverer de revolverende kreditlinjer, der åbnes gennem ViaBill-platformen. Aion Bank sikrer i sin rolle som ophavsmand, at dens kreditpolitikker implementeres gennem ViaBill-platformen, og alle kreditaftaler, der oprettes gennem ViaBill-platformen, vil blive indgået direkte mellem dig og Aion.

ViaBill, er kreditformidler og assisterer Aion i behandlingen af alle ansøgninger indsendt via ViaBill-grænsefladen. Som Kreditformidler sikrer ViaBill, at Aions kreditpolitikker er korrekt implementeret, og at alle regulatoriske forpligtelser er opfyldt. Efter vellykket udstedelse af kreditgrænsen vil dine kreditoplysninger blive gjort tilgængelige for dig gennem ViaBill-platformen, MyViaBill. Som en del af sin rolle som kreditformidler kan ViaBill indsamle oplysninger på vegne af Aion Bank og kan foretage forespørgsler om kreditværdigheden af dig som ansøger til et ViaBill-produkt.

3. Ansøgning om kredit

Du skal være fyldt 18 år, må ikke være under værgemål, skal have gyldigt Indbetalingskort, dansk cpr-nummer og folkeregisteradresse i Danmark for at blive kreditgodkendt. Når kundeforholdet er etableret, skal Aion have oplysninger om Dit Centrale Personregister (CPR)-nummer, e-mailadresse, telefonnummer og gyldigt Betalingskort.

Inden nogen Kreditaftale indgås, foretager ViaBill på vegne af Aion en kreditvurdering i overensstemmelse med gældende regler. Din kreditværdighed kan vurderes ved hjælp af forskellige faktorer og på baggrund af oplysninger indhentet fra Lowell, Tink og andre kreditoplysningsbureauer, som kan have data om dig. Ved at ansøge om en kreditgodkendelse accepterer du sådanne verifikationer og til behandlingen af de data, der er nødvendige for os (herunder udveksling af sådanne oplysninger mellem Aion og ViaBill). En kreditgodkendelse bestemmes udelukkende af Aion. ViaBill udfører også på vegne af Aion undersøgelser af din identitet, formålet med aftalen og andre oplysninger, der kræves i henhold til lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Du er forpligtet til efter anmodning at give Aion adgang til oplysninger om Din økonomi, såsom Skattekonto, pensionsoplysninger, banktransaktioner og indskud efter Aions valg.

Aion er forpligtet til at kontrollere og holde opdaterede oplysninger om alle sine kunders identitet. Du er derfor forpligtet til at afgive identitetsoplysninger til Aion Bank og til ViaBill, der fungerer som kreditformidler på vegne af Aion Bank i denne henseende. Forpligtelsen består både ved oprettelsen af denne Kreditaftale og senere, hvis banken eller Viabill anmoder om yderligere oplysninger. Du kan være forpligtet til at give yderligere oplysninger om skatteforhold og til at afgive yderligere oplysninger om økonomiske og identitetsmæssige forhold (f.eks. kopi af pas, dokumentation for bopæl mv.).

Hvis du anmoder herom, er du forpligtet til at give yderligere oplysninger om formålet og det forventede omfang af dit kundeforhold til Aion. Vi vil også indhente oplysninger fra offentligt tilgængelige registre for at bekræfte identiteten på kunder og kautionister.

Hvis du ikke ønsker at give de oplysninger, vi beder om, kan det betyde, at Vi ikke kan servicere dig yderligere, etablere kundeforhold, og i nogle tilfælde kan det betyde, at kundeforholdet skal opsiges.

Hvis du ønsker at foretage en transaktion, der i alt ikke kan rummes inden for det samlede kreditbeløb for den godkendte kreditaftale, kan vi efter vores skøn tilbyde dig en anden kreditaftale, underlagt de yderligere krav til en kreditaftale. Efter ansøgningen giver du samtykke til, at Aion kan videregive dine personlige oplysninger til sine partnere eller kreditformidlere.

4. Parternes handlinger

Hvis Din kreditansøgning godkendes, indgås en aftale mellem Aion og Debitor. Kreditaftalen indeholder især en detaljeret beskrivelse af det samlede kreditbeløb, som vil være tilgængeligt for dig, oplysninger om, hvordan du skal afvikle kreditten og de omkostninger for dig, der er forbundet med kreditaftalen, herunder størrelsen af kontogebyret. Kreditaftalen kan danne grundlag for øjeblikkelig fuldbyrdelse. Kreditaftalen gøres tilgængelig elektronisk på ViaBills portal ved Din accept af disse Generelle betingelser for ViaBill Plus og den enkelte Kreditaftale for det aftalte kreditbeløb. Du modtager også en kopi af Kreditaftalen på e-mail.

Aion stiller det samlede kreditbeløb til rådighed for dig med henblik på, at du kan bruge ViaBill som betalingsmetode inden for grænsen af det samlede kreditbeløb ved køb i de webshops, der samarbejder med ViaBill. Det samlede kreditbeløb kan variere afhængigt af det valgte kreditprodukt. Alle samlede kreditbeløb omfatter ikke påløbne gebyrer, renter og andre omkostninger ved forsinket betaling.

Når Kreditaftalen er indgået, sender ViaBill på vegne af Aion Bank en velkomst-e-mail til den e-mailadresse, du har oplyst (samt en SMS, der bekræfter, at e-mailen er sendt). Velkomstmailen indeholder oplysninger om Aftalens grundlag. Derudover sendes en ekstra e-mail med et link til “My ViaBill” og et førstegangskodeord. Efter at have modtaget velkomstmailen, skal du sørge for at logge ind på “My ViaBill” på viabill.dk og ændre adgangskoden til en personlig adgangskode.

Transaktioner foretaget inden for Aftaleperioden afregnes på de aftalte vilkår i Kreditaftalen. Kreditaftalen forudsætter, at du har accepteret betaling via automatisk kortbetaling, under Betingelserne for Automatisk Kortbetaling.

5. Køb med Aion gennem ViaBill

Før du kan bruge ViaBill Plus som betalingsmetode, skal du have indtastet dine betalingskortoplysninger. Betalingskortoplysningerne gemmes og bruges efterfølgende som grundlag for, at ViaBill kan foretage automatiske kortbetalinger i henhold til Vilkår for Automatisk Kortbetaling.

Du må bruge ViaBill Plus som betalingsmetode inden for Det Samlede Kreditbeløb ved køb i de webshops, der samarbejder med ViaBill. Det samlede kreditbeløb er personligt og må kun bruges af dig. Det samlede kreditbeløb fremgår til enhver tid fra debitors side på “My ViaBill”. Ved køb med ViaBill Plus sørger ViaBill på vegne af Aion eller deres stedfortrædere for at betale købesummen til webshoppen på vegne af Debitor. Aion eller ViaBill er ikke ansvarlige for salget I den pågældende webshop, herunder for opfyldelse af aftalen. Alle reklamationer og henvendelser vedrørende købet skal derfor rettes til den pågældende webshop og ikke til ViaBill eller Aion.

Første gang du bruger ViaBill Plus som betalingsmetode, skal du indtaste din e-mail og mobilnummer. Oplysningerne gemmes og mobilnummeret bruges til fremtidige transaktioner, hvor ViaBill på vegne af Aion sender en SMS-kode til Dig, som Du af sikkerhedsmæssige årsager skal bruge for at forhindre misbrug og for at gennemføre Transaktionen. Oplysninger om Transaktioner, betalinger osv. sendes til din e-mail.

Hver gang du foretager et køb med ViaBill Plus, vil ændringen i Kreditsaldo fremgå på Debitors side i “My ViaBill”, og der sendes en e-mail til Debitor.

Hvis Du ikke betaler den Faste Månedlige indbetaling rettidigt, vil Debitor efterfølgende ikke kunne foretage nye køb med ViaBill Produkter som betalingsmetode. Så snart det skyldige Beløb er betalt, kan Debitor igen foretage nye køb inden for Det Samlede Kreditbeløb og så længe Kreditaftalen er i kraft.

Det er ikke muligt for debitor at modtage en del af eller hele det samlede kreditbeløb kontant.

6. Den faste månedlige indbetaling

Du tilbagebetaler kreditsaldoen ved hjælp af faste månedlige rater.

Du kan ændre størrelsen på den faste månedlige indbetaling på “My ViaBill” i både opadgående og nedadgående retning inden for rammerne af den månedlige indbetalinger.

Betaling af første rate forfalder på tidspunktet for afsendelse af varen. Derefter forfalder den faste månedlige indbetaling på samme dato hver måned efter betaling af første rate. Den faste månedlige indbetaling udgør generelt 1/20 del af kreditsaldoen, men du kan efterfølgende ændre den faste månedlige indbetaling til mellem 1/4 til 1/24 af kreditsaldoen, ligesom du manuelt kan betale større rater.

7. Betalingsbetingelser

Du accepterer, at vi automatisk trækker den faste månedlige ydelse fra dit betalingskort eller din bankkonto, hvis en sådan findes på din konto, når den forfalder til betaling, jf. afsnit 5 og vilkårene for automatisk kortbetaling. Du accepterer endvidere, at hvis det måtte vise sig, at der på din konto på den dag, hvor vi automatisk trækker den faste månedlige ydelse fra dit betalingskort eller bankkonto, ikke er tilstrækkeligt med midler til dækning af den faste månedlige ydelse, må vi trække eller forsøge at trække et lavere beløb til delvis dækning af den faste månedlige ydelse. Du er forpligtet til altid at have et gyldigt betalingskort tilknyttet aftalen. Du kan bruge følgende betalingskort:

 • Visa
 • MasterCard (undtagen kort som nævnt i afsnit 8)
 • Visa / Dankort

Hvis du trækker dit samtykke til at bruge betalingskortoplysningerne tilbage fra os, svarer det til et brud på denne aftale. Hvis det skyldige beløb ikke betales rettidigt, har vi ret til at trække den faste månedlige rate via Nets Betalingsservice. I dette tilfælde vil der blive opkrævet et ekstra betalingsgebyr på DKK 9,75 i tilfælde af en sådan forsinket betaling. Der vil være tale om en enkeltstående betaling via Nets Betalingsservice og ikke om en tilbagevendende betaling. Du er således ansvarlig for betaling eller for at aktivere betaling via automatisk kortbetaling underlagt betingelserne for automatisk kortbetaling den følgende måned.

Indskud vil først blive brugt til at betale forfaldne betalinger, derefter til betalinger, der skal betales i denne måned, og derefter til at reducere kreditsaldoen i følgende prioriteringsrækkefølge:

 1. Rentesatser
 2. Gebyrer i tilfælde af misligholdelse
 3. Andre misligholdelsesomkostninger, f.eks. yderligere omkostninger til administration af kreditten, herunder rimelige udgifter til udarbejdelse og indgåelse af en betalingsaftale med dig samt administration og eventuelle inkassoomkostninger
 4. Forfaldne faste månedlige rater
 5. Den faste månedlige indbetaling for den aktuelle måned
 6. Nedsættelse af aftalens varighed

8. Forsinket betaling

Hvis det ikke er muligt for os automatisk at trække det skyldige beløb på betalingskortet eller registrere betalingen via Betalingsservice, jf. punkt 6 (f.eks. fordi betalingskortet er spærret, betalingskortoplysningerne ikke er opdateret, eller der ikke er fuld dækning på betalingskortet), er vi berettiget til at opkræve renter og gebyrer samt overdrage kravet til inkasso i overensstemmelse med renteloven.

Vi kan efter eget skøn vælge at stoppe rentetilskrivningen. Undladelse af at tilskrive renter er ikke udtryk for et afkald fra vores side på at få renter på vores krav og kræve dækning for senere påløbne omkostninger. Dette gælder, uanset om Du er blevet underrettet.

9. Kommunikationen med dig

Kommunikationen med dig foregår via din “My ViaBill”, brev, app, push-beskeder, e-mail eller sms.

10. Ændring af dine kontaktoplysninger og dit betalingskort

Du er ansvarlig for at sikre, at alle kontaktoplysninger om dig, herunder e-mail-adresse, adresse og mobilnummer, er korrekte og ajourførte. Opdatering af kontaktoplysninger er ekstremt vigtigt, da disse oplysninger bruges til at gennemføre transaktioner med ViaBill Free. På samme måde er det dit ansvar at meddele ændringer til det registrerede betalingskort. Ændringer skal straks foretages på “My ViaBill” eller ved at kontakte support@viabill.com.

Hvis vi finder ud af, at det betalingskort, som du har oplyst, ikke kan bruges, f.eks. fordi datoen for betalingskortet er udløbet, eller betalingskortet er blevet blokeret, vil du modtage en e-mail, hvori du inden for en periode på 3 arbejdsdage skal sikre, at der er et brugbart betalingskort tilknyttet din konto, herunder vilkår for automatisk kortbetaling. Hvis Du ikke opdaterer dine betalingskortoplysninger inden fristens udløb, vil Du misligholde aftalen, hvilket kan føre til ophævelse af aftalen.

11. Ændringer af aftalen

Vi kan ændre aftalegrundlaget uden varsel, hvis ændringen er til fordel for dig.

Vi kan ændre aftalegrundlaget med 1 måneds varsel (“Opsigelsesperiode”), medmindre der kræves længere varsel i henhold til gældende regler.

Ændringer, der skal meddeles, vil blive meddelt via individuel kommunikation, f.eks. via elektronisk post (herunder e-mail, sms, e-boks) eller almindelig post eller lignende kommunikationsformer. I forbindelse med meddelelsen kan du henvise til oplysninger på ViaBills hjemmeside, “My ViaBill” eller lignende steder.

12. Standard

I tilfælde af misligholdelse har vi ret til at opsige denne aftale, hvorved den samlede saldo forfalder til øjeblikkelig betaling.

Du anses for at være i strid med dette, hvis du:

 1. Er mere end en måned i restance med betaling af et beløb, der overstiger 25 procent af det samlede kreditbeløb
 2. Er mere end en måned i restance med betaling af et beløb, der overstiger 10 procent af det samlede kreditbeløb, og forsinkelsen vedrører to eller flere poster, der forfalder til betaling på forskellige tidspunkter
 3. ikke betaler den månedlige rate til tiden, og ikke har betalt senest efter at have påløbet det første rykkergebyr
 4. ikke har overholdt sin forpligtelse til at have korrekte og ajourførte kontaktoplysninger samt korrekte oplysninger om sit betalingskort, jf. punkt 9
 5. forsøge at unddrage sig betaling af kreditten
 6. dør
 7. tage fast ophold uden for Danmarks grænser
 8. ikke indsender den dokumentation, der kræves i henhold til lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, eller
 9. ikke består den løbende kreditværdighedskontrol, der udføres af banken. Hvis du er i restance, er Aion berettiget til at sælge misligholdte tilgodehavender til registerkode 33245564, registreret på Grønnegade 10, 1., 1107 København K

13. Misbrug

I tilfælde af mistanke om misbrug af kreditten skal du straks underrette os ved at kontakte support@viabill.com eller telefon 88 826 826.

14. Fortryd

Ophævelse af denne aftale: Du har ret til at fortryde aftalen uden begrundelse inden for 14 dage (“fortrydelsesperioden”). Fortrydelsesperioden udløber 14 dage efter den dag, hvor denne aftale blev indgået. Aftalen anses for at være indgået samtidig med den første transaktion, hvor ViaBill Free anvendes som betalingsmetode.

For eksempel: Hvis du f.eks. foretager en transaktion mandag den 1. mandag, har du en frist til og med mandag den 15. mandag. Hvis De havde modtaget aftalegrundlaget senere, f.eks. onsdag den 3., ville Deres frist være til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udskydes den effektive udløbsdato til den følgende arbejdsdag.

Inden udløbet af fortrydelsesperioden skal du give os besked om, at du har fortrudt ViaBill Free. Hvis du ønsker at give denne meddelelse skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – skal du blot sende meddelelsen inden fristens udløb. Du kan også bruge vores standardfortrydelsesformular, som du kan finde nedenfor.

Standard afbestillingsformular:

Til Aion c/o ViaBill A/S, Grønnegade 10, 1., 1107 København K, support@viabill.com: Jeg/vi * meddeler hermed, at jeg/vi * ønsker at udøve fortrydelsesretten forbindelse med min/vores * aftale om levering af følgende tjenesteydelser

 • Bestilt den * / modtaget den *
 • Forbrugerens navn:
 • Forbrugeradresse:
 • Forbrugerens underskrift (kun hvis indholdet af formularen meddeles på papir):
 • Dato:
 • = Slet det ikke gældende

Når du har udøvet din fortrydelsesret, skal du betale den samlede saldo til os hurtigst muligt og senest 30 dage efter meddelelsen om fortrydelsen. Tilbagetrækning ved køb af et produkt: Hvis du udøver din fortrydelsesret i forbindelse med en købsaftale med en butik/webshop, hvor ViaBill Free er blevet anvendt som betalingsmiddel, krediteres købsprisen på din konto. Hvis din Kontosaldo efterfølgende er positiv, sørger vi for, at det overskydende beløb tilbagebetales til dig hurtigst muligt og senest inden for 7 arbejdsdage ved hjælp af det betalingskort, der er tilknyttet betingelserne for automatisk kortbetaling

15. Aftalens varighed og opsigelse

Denne aftale gælder på ubestemt tid.. Transaktioner, der foretages inden for aftaleperioden, afregnes på de aftalte vilkår også efter aftaleperiodens udløb.

Du kan ellers opsige denne aftale til enhver tid ved at betale alle skyldige beløb. Det samlede skyldige beløb vises som “Samlet saldo i DKK.” på “My ViaBill”. Opsigelse skal ske skriftligt, f.eks. via e-mail til support@viabill.com.

Aion kan opsige aftalen med 2 måneders varsel med den virkning, at du ikke kan bruge grænsen efter den sidste dag i varselsperioden. De skyldige beløb skal tilbagebetales i henhold til de aftalte vilkår. Opsigelsen skal sendes via e-mail eller i papirformat.

Aion har også ret til straks og uden varsel at begrænse eller opsige din ret til at bruge aftalen, hvis dine økonomiske forhold efter vores vurdering er væsentligt forringet, eller hvis du bryder aftalen. I et sådant tilfælde skal alle skyldige beløb betales inden den sidste dag i opsigelsesperioden.

16. Behandling af personoplysninger

Dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med privatlivspolitikken, der findes på Aions websted https://aion.eu/be-en/privacy-policy.

17. Ret til at klage og lovvalg

Dansk lovgivning finder anvendelse, medmindre andet følger af ufravigelige regler om forbrugerbeskyttelse i det land, hvor du har bopæl.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har en klage over aftalen. Forespørgsler kan sendes til klage@viabill.com. Hvis der ikke kan opnås enighed mellem Debitor og Os, kan Debitor klage til Center for Klageløsning, Kammeradvokaten, Toldboden 2, 8800 Viborg, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Klager kan indgives til Center for Klageregulering via www.naevneneshus.dk.

Den Europæiske Unions onlineportal kan også bruges til at indgive en klage. Dette er især relevant, hvis du bor i et andet EU-land. Klagen kan indgives på følgende link: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal ViaBills e-mailadresse angives klage@viabill.com.

Kreditforholdet er ikke dækket af en garantifond eller garantiordning.

18. VILKÅR OG BETINGELSER FOR AUTOMATISK KORTBETALING

18.1. Generelt

Disse vilkår for automatisk kortbetaling (“vilkår for automatisk kortbetaling”) gælder ud over det aftalegrundlag, der er defineret i aftalen. Dine betalinger til os sker ved automatisk trækning af det skyldige beløb fra dit betalingskort, jf. punkt 2.

Første gang du bruger ViaBill Free som betalingsmetode, skal du indtaste sine betalingskortoplysninger. Betalingskortoplysningerne gemmes og bruges efterfølgende som grundlag for os til at foretage automatiske kortbetalinger.

18.2. Automatisk kortbetaling

Vi foretager en automatisk kortinddragelse for alle betalinger, der forfalder på deres respektive forfaldsdatoer i henhold til aftalegrundlaget og i henhold til vilkårene og betingelserne for automatisk kortbetaling.

18.3. Afvisning, indsigelse og tilbagekaldelse af samtykke

Den 1. i hver måned sender vi en betalingsoversigt pr. e-mail til dig med den nødvendige oversigt og oplysninger om forfaldsdatoen, så du har mulighed for at afvise betalingen. Afvisningen skal ske senest dagen før forfaldsdatoen.

Hvis du har en indsigelse mod en allerede gennemført betaling, kan du gøre det ved at kontakte support@viabill.com. I henhold til betalingsloven har Du også mulighed for at gøre indsigelse mod en gennemført betaling ved at kontakte sin udbyder/bank.

Du kan få yderligere oplysninger om muligheden herfor samt oplysninger om de særlige indsigelsesfrister ved at kontakte sin udbyder/bank. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at vi må bruge dine betalingskortoplysninger til betalinger i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne for automatisk kortbetaling. Tilbagekaldelse af samtykke kan ske ved at kontakte support@viabill.com. Hvis Du trækker sit samtykke til, at Vi må bruge betalingskortoplysningerne tilbage, svarer det til et brud på kreditaftalen, jf. punkt 11 i vilkårene.

18.4. Ændringer

Vi har ret til at ændre vilkårene for automatiske kortbetalinger.

18.5. Updating and storing information

Du er forpligtet til at have et gyldigt betalingskort tilknyttet din konto. Det er dit eget ansvar, at oplysningerne om dit betalingskort altid er korrekte og ajourførte, f.eks. ved udløbsdato, bankskifte, spærring, tab eller lignende. Et nyt betalingskort registreres ikke automatisk. Dine betalingskortoplysninger kan opdateres i “My ViaBill”.

Betalingskortoplysningerne registreres og opbevares sikkert og forsvarligt hos en tredjepart, der er godkendt i overensstemmelse med internationale sikkerhedsstandarder (PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard) de nødvendige betalingskortoplysninger til brug ved automatisk debitering af dit betalingskort på vegne af Aion eller dets stedfortrædere.

Vi gemmer de første 6 cifre på betalingskortet og de sidste 4 cifre, som de fremgår af “My ViaBill”, for at identificere, hvilket betalingskort der er registreret i henhold til vilkårene. Vi gemmer betalingskortets udløbsdato for at sende en e-mail til dig 30 dage før betalingskortets udløb. Denne meddelelse (eller dens fravær) fjerner ikke debitors forpligtelse til at holde betalingskortoplysningerne ajour.

Din adgang til at foretage køb med ViaBill Free som betalingsmiddel er personlig. Det betyder bl.a., at du ikke må videregive din adgangskode til andre for at sikre dig mod misbrug af kreditten.

18.6. Overbevisninger og samtykkeerklæringer

Ved at indgå denne aftale erklærer du, at: du har modtaget Kreditbalancen, læst og accepteret “ViaBills generelle vilkår og betingelser for ViaBill”, “Betingelser for automatisk kortbetaling”, og at de afgivne oplysninger er i overensstemmelse med sandheden og i denne forbindelse at have modtaget og læst “ViaBills persondatapolitik”.


Anmod om demo

Bliv godkendt til ViaBill på 30 sekunder

En gyldig e-mailadresse er påkrævet

+45

Fx 7543010

Dette felt er påkrævet

Dette felt er påkrævet

Der mangler et eller flere obligatoriske felter, tjek formularen og prøv igen.
Når du klikker “Tjek dig selv” accepterer du vores Privacy Policy.

Kom i kontakt med salg

Når du klikker “Kontakt salg” accepterer du vores Privacy Policy.

Hi

It seems like you are in the US, do you want to continue to our US website?

ViaBill +

Brug ViaBill hvor som helst

 • + ViaBill Mastercard
 • + Betal som det passer dig
 • + Højere kreditgrænse