ViaBill

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR VIABILL

1. Indledning og definitioner

1.1. Disse generelle vilkår og betingelser (herefter “Vilkår” eller “Betingelser”) for ViaBills produkt ViaBill (herefter “Produktet”) gælder for indgåelse af en kreditaftale med ViaBill A/S, CVR-nr. 33245564, Grønnegade 10, 1., 1107 København K, (herefter “ViaBill”) som kreditor og en forbruger som kreditmodtager (herefter “Debitor”).

1.2. Definitioner:

1.2.1. Grundlaget for aftalen: Debitors ansøgning om Viabill, de generelle vilkår og betingelser for Viabill, vilkårene for automatisk kortbetaling og ViaBills persondatapolitik.

1.2.2. Forfaldent beløb: Faste månedlige rater og eventuelle påløbne omkostninger, f.eks. rykkergebyrer.

1.2.3. Fast månedlig ydelse: Den del af kontosaldoen, som debitor har indvilliget i at betale samme dag hver måned fra betalingen af den første rate, der forfalder på tidspunktet for forsendelsen af varen, dog mindst 1/10 af kreditsaldoen. Den Månedlige indbetaling på 1/10 del beregnes af den udnyttede saldo opgjort ved seneste køb.

1.2.4. Samlet kreditbeløb: Det beløb, der er stillet til rådighed via ViaBill (dog eksklusive påløbne omkostninger, f.eks. rykkergebyrer i tilfælde af forsinket betaling). Beløbet vil fremgå i forbindelse med indgåelsen af aftalen, herunder på Debitors velkomstbrev, og vil altid være tilgængeligt på Debitors side på “Min ViaBill”. Dette beløb er underlagt en grænse, som er betinget og på ethvert tidspunkt kan annulleres eller blokeres på baggrund af den løbende kreditværdighedsvurdering, som ViaBill foretager.

1.2.5. Aftalen: Denne aftale for Viabill, herunder aftalegrundlaget og de oplysninger, der er tilgængelige på Mit Viabill, som indgås mellem debitor og ViaBill efter accept af de generelle vilkår og betingelser for Viabill.

1.2.6. Aftalens varighed: For ViaBill er den faste aftaleperiode maksimalt 365 dage.

1.2.7. Kontosaldo: Den del af det samlede kreditbeløb, som debitor har udnyttet på et hvilket som helst tidspunkt.

1.2.8. Konto: Den konto, som ViaBill har åbnet, og inden for hvis rammer der indgås en aftale med debitor om Viabill.

1.2.9. Kreditbalance: Det beløb, som debitor har til rådighed til at foretage transaktioner, og som er lig med det samlede kreditbeløb fratrukket kontosaldoen.

1.2.10. “debitor” eller “du”: Den forbruger, der er berettiget til Viabill, og som har indgået denne aftale.

1.2.11. Betalingskort: Det gyldige betalingskort, som debitor altid er forpligtet til at have, og som er knyttet til aftalen.

1.2.12. Politik for personoplysninger: Viabills persondatapolitik, som er tilgængelig på www.viabill.dk/gdpr.

1.2.13. Betingelser for automatiske kortbetalinger: De vilkår og betingelser, der gælder for automatiske kortbetalinger i henhold til denne aftale.

1.2.14. Transaktion: Et køb, som debitor foretager med Viabill inden for det samlede kreditbeløb.

1.2.15. Samlet saldo: Summen af de beløb, der svarer til de gennemførte transaktioner og debitors aktuelle udestående skyldige beløb. Hvis der er påløbne omkostninger som følge af forsinkede betalinger, f.eks. renter og inkassoomkostninger, vil de også blive medtaget i det samlede skyldige beløb, men med fradrag af de udbetalte rater.

1.2.16. ViaBill: Den revolverende kreditlinje i henhold til denne aftale med en samlet kreditsaldo på 2.000,00 DKK, som tilbydes via ViaBill-platformen, og som Debitor kan anvende ved indgåelse af en aftale som betalingsmetode i de webshops, der samarbejder med ViaBill.

1.2.17. ViaBill platform: Det system, som ViaBill anvender til at indsamle og behandle debitoroplysninger, herunder ansøgnings- og betalingsoplysninger.

1.2.18. “Vi”, “os”, “vores”: Medmindre andet er angivet, betyder eller henviser til Viabill og deres efterfølgere, der er udpeget i henhold til denne aftale.

2. Ansøgning om kredit

2.1. Du skal være fyldt 18 år, må ikke være under værgemål, skal have et gyldigt betalingskort, et dansk personnummer og folkeregisteradresse i Danmark for at blive godkendt.

2.2. Når kundeforholdet er etableret, skal vi have oplysninger om dit CPR-nummer (Central Person Register), adresse, e-mailadresse, telefonnummer og gyldigt betalingskort.

2.3. Hvis du ønsker at foretage en transaktion, som samlet set ikke kan rummes inden for det samlede kreditbeløb for denne Viabill, kan du blive tilbudt en anden aftale, der er underlagt de yderligere krav og den kontraktmæssige dokumentation for en kreditaftale med kreditomkostninger. Sådanne andre betalte aftaler (Viabill Plus) vil kræve godkendelse af Dig som debitor via kreditvurdering mv.

2.4. Aftalen accepteres af dig ved at angive elektronisk accept på Viabills platform efter din accept af disse generelle vilkår og betingelser for Viabill.

2.5. I henhold til aftalen stiller ViaBill en kreditlinje (Viabill) til rådighed for dig med henblik på, at du kan bruge ViaBill som betalingsmetode inden for det samlede kreditbeløb til køb i de webshops, der samarbejder med ViaBill.

3. ViaBill

3.1. Det samlede kreditbeløb udgør maksimalt DKK 2.000,00. Ved at acceptere disse vilkår og betingelser accepterer du at skylde den samlede saldo på din Viabill kredit til os og at være forpligtet til at tilbagebetale Viabill kreditten på de vilkår og betingelser, der er fastsat i denne aftale.

3.2. Der er ingen forpligtelse til at betale renter eller gebyrer, hvis aftalen opfyldes og betales til tiden. I tilfælde af forsinket betaling vil kontosaldoen blive forhøjet med eventuelle påløbne gebyrer, renter og andre omkostninger (herunder inkassoomkostninger) for forsinket betaling. Kreditsaldoen vil fra tid til anden afhænge af dine køb inden for Det samlede kreditbeløb, som Debitor har foretaget.

3.3. Når aftalen indgås, sender ViaBill en e-mail med denne aftale sammen med en velkomstmail til den e-mailadresse, som du har oplyst (samt en SMS om, at e-mailen er blevet sendt). Velkomstmailen indeholder oplysninger om Aftalens grundlag. Derudover sendes en yderligere e-mail med et link til “Min ViaBill” og en førstegangsadgangskode. Efter modtagelse af velkomstmailen skal Du sørge for at logge ind på “Min ViaBill” på viabill.dk og ændre adgangskoden til en personlig adgangskode.

3.4. Transaktioner, der foretages inden for aftaleperioden, afregnes på de aftalte vilkår i henhold til aftalen.

3.5. Aftalen forudsætter, at du har accepteret betaling via automatisk kortbetaling i henhold til “Betingelser for automatisk kortbetaling”.

4. Køb med ViaBill

4.1. Du kan bruge ViaBill som betalingsmetode inden for det samlede kreditbeløb ved køb i webshops, der samarbejder med ViaBill. Det samlede kreditbeløb er personligt og må kun bruges af dig. Det samlede kreditbeløb vises til enhver tid fra debitorsiden på “Min ViaBill”.

4.2. Med henblik på at gennemføre en transaktion med ViaBill inden for det samlede kreditbeløb betaler ViaBill eller dets efterfølgere købsprisen til webshoppen på vegne af debitor i henhold til aftalen. Vi er ikke ansvarlige for salget i den pågældende webshop, herunder for opfyldelsen af købsaftalen med webshoppen. Alle klager og henvendelser vedrørende købet skal derfor rettes til den pågældende webshop og ikke til os.

4.3. Første gang du ønsker at bruge Viabill som betalingsmetode, skal du indtaste din e-mail og dit mobilnummer. Oplysningerne gemmes, og mobilnummeret bruges til fremtidige Transaktioner, hvor ViaBill sender en SMS-kode til Dig, som Du skal bruge af sikkerhedshensyn for at forhindre misbrug og for at gennemføre Transaktionen. Oplysninger om Transaktioner, betalinger mv. sendes til Din e-mail.

4.4. Hver gang du gennemfører en transaktion med ViaBill i henhold til aftalen, vises ændringen i kontosaldoen på debitorsiden i “Min ViaBill”, og der sendes en e-mail til dig.

4.5. Hvis du ikke betaler den faste månedlige ydelse til tiden, kan du efterfølgende ikke foretage nye køb med ViaBill som betalingsmetode. Så snart det skyldige beløb er betalt, kan du foretage nye køb igen. Det er ikke muligt for dig at modtage en del af eller hele det samlede kreditbeløb i kontanter.

5. Den faste månedlige ydelse

5.1. Du skal tilbagebetale kontosaldoen ved hjælp af den faste månedlige indbetaling.

5.2. Den faste månedlige indbetaling udgør 1/10 af kontosaldoen på et hvilket som helst tidspunkt, men du kan manuelt foretage større betalinger. Du har også til enhver tid ret til helt eller delvist at opfylde dine forpligtelser i henhold til aftalen. Dette gøres ved at Du logger ind på “Min ViaBill” og betaler “Saldo i DKK” til den FI-kode, der er angivet på “Min ViaBill”.

5.3. Betaling af den første faste månedlige rate forfalder på tidspunktet for afsendelse af den vare, der er købt med Viabill i henhold til aftalen, og derefter forfalder den faste månedlige rate på samme dato hver måned fra betalingen af den første faste månedlige rate. Den Månedlige indbetaling på 1/10 del beregnes således af den udnyttede Kredit Saldo opgjort ved seneste køb.

6. Betalingsbetingelser

6.1. Du accepterer, at vi automatisk trækker den faste månedlige ydelse fra dit betalingskort eller din bankkonto, hvis en sådan findes på din konto, når den forfalder til betaling, jf. afsnit 5 og vilkårene for automatisk kortbetaling. Du accepterer endvidere, at hvis det måtte vise sig, at der på din konto på den dag, hvor vi automatisk trækker den faste månedlige ydelse fra dit betalingskort eller bankkonto, ikke er tilstrækkeligt med midler til dækning af den faste månedlige ydelse, må vi trække eller forsøge at trække et lavere beløb til delvis dækning af den faste månedlige ydelse. Du er forpligtet til altid at have et gyldigt betalingskort tilknyttet aftalen. Du kan bruge følgende betalingskort:

6.1.1. Visa
6.1.2. MasterCard
6.1.3. Visa/Dankort

6.2. Hvis du trækker dit samtykke til at bruge betalingskortoplysningerne tilbage fra os, svarer det til et brud på denne aftale. Hvis det skyldige beløb ikke betales rettidigt, har vi ret til at trække den faste månedlige rate via Nets Betalingsservice. I dette tilfælde vil der blive opkrævet et ekstra betalingsgebyr på DKK 9,75 i tilfælde af en sådan forsinket betaling. Der vil være tale om en enkeltstående betaling via Nets Betalingsservice og ikke om en tilbagevendende betaling. Du er således ansvarlig for betaling eller for at aktivere betaling via automatisk kortbetaling underlagt betingelserne for automatisk kortbetaling den følgende måned.

6.3. Betalinger vil først blive brugt til at betale forfaldne betalinger, derefter til betalinger, der skal betales i denne måned, og derefter til at reducere kreditsaldoen i følgende prioriteringsrækkefølge:

6.3.1. Renter
6.3.2. eventuelle gebyrer for misligholdelse
6.3.3. andre omkostninger, såsom yderligere omkostninger til administration af kreditten, herunder rimelige omkostninger til udarbejdelse og indgåelse af en betalingsaftale med debitor og administration heraf samt eventuelle inkassoomkostninger
6.3.4. Månedlige afdrag, der skal betales
6.3.5. det månedlige afdrag for den aktuelle måned
6.3.6. nedsættelse af Aftalens Varighed.

7. Forsinket betaling

7.1. Hvis det ikke er muligt for os at trække det skyldige beløb på betalingskortet eller registrere betalingen via Betalingsservice, jf. punkt 6 (f.eks. fordi betalingskortet er spærret, betalingskortoplysningerne ikke er opdateret, eller der ikke er fuld dækning på betalingskortet), er vi berettiget til at opkræve renter og gebyrer samt overdrage kravet til inkasso i overensstemmelse med renteloven.

7.2. Vi kan efter eget skøn vælge at stoppe rentetilskrivningen. Undladelse af at tilskrive renter er ikke udtryk for et afkald fra vores side på at få renter på vores krav og kræve dækning for senere påløbne omkostninger. Dette gælder, uanset om Du er blevet underrettet.

8. Kommunikation med debitor

8.1. Kommunikationen med dig foregår via debitors “Min ViaBill”, brev, app, push-beskeder, e-mail eller sms.

8.2. Kommunikationen med dig vil som standard være på dansk, men det er muligt at vælge engelsk som det foretrukne sprog for kommunikationen.

9. Ændring af debitors kontaktoplysninger og betalingskort

9.1. Du er ansvarlig for at sikre, at alle kontaktoplysninger om dig, herunder e-mail-adresse, adresse og mobilnummer, er korrekte og ajourførte. Opdatering af kontaktoplysninger er ekstremt vigtigt, da disse oplysninger bruges til at gennemføre transaktioner med ViaBill. På samme måde er det dit ansvar at meddele ændringer til det registrerede betalingskort. Ændringer skal straks foretages på “My ViaBill” eller ved at kontakte support@viabill.com.

9.2. Hvis vi finder ud af, at det betalingskort, som du har oplyst, ikke kan bruges, f.eks. fordi datoen for betalingskortet er udløbet, eller fordi betalingskortet er blevet blokeret, vil du modtage en e-mail, hvori du inden for en periode på 3 arbejdsdage skal sikre, at der er et brugbart betalingskort tilknyttet din konto, herunder vilkår for automatisk kortbetaling. Hvis Du ikke opdaterer dine betalingskortoplysninger inden fristens udløb, vil Du misligholde aftalen, hvilket kan føre til ophævelse af aftalen.

10. Ændringer af aftalen

10.1. Vi kan ændre aftalegrundlaget uden varsel, hvis ændringen er til din fordel.

10.2. Vi kan ændre aftalegrundlaget med 1 måneds varsel (“Opsigelsesperiode”), medmindre der kræves længere varsel i henhold til gældende regler. Vi kan også med 1 måneds varsel regulere priserne, indføre nye omkostninger, f.eks. nye gebyrer, til dækning af:

10.2.1. yderligere eksterne omkostninger i forbindelse med kreditten. nye gebyrer, til dækning af:
10.2.2. inflation ifølge Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks Pris 111 2015 indeks 100, beregnet fra 1. januar 2019 (indeks 102,3)
10.2.3. øgede omkostninger ved at rejse kapital
10.2.4. øgede kapital-, likviditets- eller solvenskrav
10.2.5. ændringer i skatter og afgifter af betydning for ViaBill

og i følgende situationer:

10.2.6. ved produktændringer, der forbedrer produktet til fordel for debitor,
10.2.7. ved ændringer i lovgivning, regler eller praksis
10.2.8. til dækning af øgede kredit- og administrationsomkostninger.

10.3. Ændringer, der skal meddeles, vil blive meddelt direkte til dig, f.eks. via elektronisk post (herunder e-mail, SMS, e-boks) eller almindelig post eller lignende kommunikationsformer. I forbindelse med meddelelsen kan Du henvise til oplysninger på ViaBills hjemmeside, “Min ViaBill” eller lignende steder. Hvis en prisforhøjelse ønskes, skal den godkendes af Dig. Prisforhøjelsen gælder for Aftaler, der fortsætter efter opsigelsesperiodens udløb. Hvis Du ikke ønsker at godkende en prisstigning, kan Du ikke bruge Aftalen til yderligere fradrag på kreditten, hvorfor Aftalen lukkes for nye fradrag i Aftaleperioden efter opsigelsesperiodens udløb. Hvis de nye vilkår fører til, at denne aftale ikke længere er en gratis kredit, vil vi give dig alle de lovpligtige oplysninger, der kræves på det tidspunkt.

11. Standard

11.1. I tilfælde af misligholdelse har vi ret til at opsige denne aftale, hvorved den samlede saldo forfalder til øjeblikkelig betaling.

11.2. Du anses for at være i strid med reglerne, hvis du:

11.2.1. er mere end en måned i restance med betaling af et beløb, der overstiger 25 procent af det samlede kreditbeløb; eller
11.2.2. er mere end en måned i restance med betaling af et beløb, der overstiger 10 procent af det samlede kreditbeløb, og forsinkelsen vedrører to eller flere poster, der forfalder til betaling på forskellige tidspunkter; eller
11.2.3. ikke betaler den faste månedlige ydelse til tiden og ikke har betalt senest efter at have påløbet det første rykkergebyr, eller
11.2.4. ikke har overholdt sin forpligtelse til at have korrekte og ajourførte kontaktoplysninger samt korrekte oplysninger om sit betalingskort, eller
11.2.5. forsøger at unddrage sig betaling af kreditten, eller
11.2.6. dør, eller
11.2.7. tager fast ophold uden for Danmarks grænser
11.2.8. ikke indsender den dokumentation, der kræves i henhold til lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, eller
11.2.9. Ikke består den løbende kreditværdighedskontrol, der udføres af ViaBill (hvis relevant).

12. Misbrug

12.1. I tilfælde af mistanke om misbrug af kreditten skal du straks underrette os ved at kontakte support@viabill.com eller telefon 88 826 826.

13. Fortrydelse

13.1. Ophævelse af denne aftale: Du har ret til at fortryde aftalen uden begrundelse inden for 14 dage (“fortrydelsesperioden”). Fortrydelsesperioden udløber 14 dage efter den dag, hvor denne aftale blev indgået. Aftalen anses for at være indgået samtidig med den første transaktion, hvor ViaBill anvendes som betalingsmetode.

For eksempel: Hvis du f.eks. foretager en transaktion mandag den 1. har du en frist til og med mandag den 15. Hvis De havde modtaget aftalegrundlaget senere, f.eks. onsdag den 3., ville Deres frist være til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udskydes den effektive udløbsdato til den følgende arbejdsdag.

Inden udløbet af fortrydelsesperioden skal du give os besked om, at du har fortrudt ViaBill. Hvis du ønsker at give denne meddelelse skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – skal du sende meddelelsen inden fristens udløb. Du kan også bruge Vores standardfortrydelsesformular, som du kan finde nedenfor.

Når debitor har udøvet sin fortrydelsesret, skal debitor betale kreditsaldoen til ViaBill hurtigst muligt og senest 30 dage efter afsendelse af meddelelsen om fortrydelsesret.

Standardfortrydelsesformular:

Til ViaBill A/S, Grønnegade 10, 1., 1107 København K, support@viabill.com:
– Jeg/vi* meddeler hermed, at jeg/vi* ønsker at udøve fortrydelsesretten i forbindelse med min/vores* kontrakt om levering af følgende tjenesteydelser
– Bestilt den /modtaget den
– Forbrugerens navn:
– Forbrugerens adresse:
– Forbrugerens underskrift (kun hvis formularens indhold meddeles på papir):
– Dato:
* = Det ikke relevante slettes

13.2. Tilbagetrækning ved køb af et produkt: Hvis du udøver din fortrydelsesret i forbindelse med en købsaftale med en butik/webshop, hvor ViaBill er blevet anvendt som betalingsmiddel, krediteres købsprisen på din konto. Hvis din Kontosaldo efterfølgende er positiv, sørger vi for, at det overskydende beløb tilbagebetales til dig hurtigst muligt og senest inden for 7 arbejdsdage ved hjælp af det betalingskort, der er tilknyttet betingelserne for automatisk kortbetaling.

14. Kontraktperiode og opsigelse

14.1. Denne aftale har en aftaleperiode på 365 dage. Transaktioner, der foretages inden for aftaleperioden, afregnes på de aftalte vilkår også efter aftaleperiodens udløb.

14.2. Du kan ellers opsige denne aftale til enhver tid ved at betale alle skyldige beløb. Det samlede skyldige beløb vises som “Samlet saldo i DKK.” på “Min ViaBill”. Opsigelse skal ske skriftligt, f.eks. via e-mail til support@viabill.com.

14.3. Uden for de situationer, hvor du misligholder aftalen, kan vi opsige denne aftale med 2 måneders varsel og en faktuel begrundelse for opsigelsen med den virkning, at alle skyldige beløb skal betales senest den sidste dag i opsigelsesperioden. I tilfælde af vores opsigelse har du ret til en saglig begrundelse. Opsigelsen skal sendes via e-mail eller i papirformat.

14.4. Vi har også ret til straks og uden varsel at begrænse eller opsige din ret til at bruge aftalen, hvis din økonomiske situation efter vores vurdering er væsentligt forringet, eller hvis du bryder aftalen.

15. Overdragelse af fordringer

15.1. ViaBill er berettiget til – uden debitors samtykke – at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i forhold til debitor til en tredjepart, herunder alle krav, som ViaBill har mod debitor.

15.2. Ved at underskrive denne aftale accepterer du en overdragelse af tilgodehavender.

16. Behandling af personoplysninger

16.1. Dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med politikken om personoplysninger.

17. Retsmidler og gældende lovgivning

17.1. Dansk lov finder anvendelse, medmindre andet følger af ufravigelige regler om forbrugerbeskyttelse i det land, hvor debitor har bopæl.

17.2. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har en klage over aftalen. Forespørgsler kan sendes til klage@viabill.com. Hvis der ikke kan opnås enighed mellem Dig og Os, kan Du klage til Center for Klageløsning, Klagehuset, Toldboden 2, 8800 Viborg, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Klager kan indgives til Center for Klageregulering via www.naevneneshus.dk.

17.3. Den Europæiske Unions onlineportal kan også bruges til at indgive en klage. Dette er især relevant, hvis du bor i et andet EU-land. Klagen kan indgives på følgende link: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal ViaBills e-mailadresse angives klage@viabill.com.

17.4. Aftalen er ikke omfattet af en garantifond eller garantiordning.

BETINGELSER FOR AUTOMATISK KORTBETALING

1. Generelt

1.1. Disse vilkår for automatisk kortbetaling gælder i tillæg til det aftalegrundlag, der er defineret i aftalen.

1.2. Dine betalinger til os foretages ved automatisk fradrag af det skyldige beløb fra dit betalingskort.

1.3. Første gang du bruger ViaBill som betalingsmetode, skal du indtaste dine betalingskortoplysninger. Betalingskortoplysningerne gemmes og bruges efterfølgende som grundlag for os til at foretage automatiske kortbetalinger.

2. Automatisk kortbetaling

2.1. Vi foretager en automatisk kortinddragelse for alle betalinger, der forfalder på deres respektive forfaldsdatoer i henhold til aftalegrundlaget og i henhold til vilkårene og betingelserne for automatisk kortbetaling.

3. Afvisning, indsigelse og tilbagekaldelse af samtykke

3.1. Den 1. i hver måned sender vi en betalingsoversigt pr. e-mail til dig med den nødvendige oversigt og oplysninger om forfaldsdatoen, så du har mulighed for at afvise betalingen. Afvisningen skal ske senest dagen før forfaldsdatoen.

3.2. Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod en allerede gennemført betaling, kan du gøre det ved at kontakte support@viabill.com. I henhold til betalingsloven har du også mulighed for at gøre indsigelse mod en gennemført betaling ved at kontakte udbyderen/banken. Du kan få yderligere oplysninger om muligheden herfor samt oplysninger om de særlige indsigelsesfrister ved at kontakte din udbyder/bank.

3.3. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at vi må bruge dine betalingskortoplysninger til betalinger i overensstemmelse med vilkår og betingelser for automatisk kortbetaling. Tilbagekaldelse af samtykke kan ske ved at kontakte support@viabill.com. Hvis debitor trækker sit samtykke til, at vi må bruge betalingskortoplysningerne tilbage, svarer dette til et brud på aftalen.

4. Ændringer

4.1. Vi har ret til at ændre vilkårene for automatiske kortbetalinger.

5. Ajourføring og lagring af oplysninger

5.1. Du er forpligtet til at have et gyldigt betalingskort tilknyttet din konto. Det er dit eget ansvar, at oplysningerne om dit betalingskort altid er korrekte og ajourførte, f.eks. ved udløbsdato, bankskifte, spærring, tab eller lignende. Et nyt betalingskort registreres ikke automatisk. Dine betalingskortoplysninger kan opdateres i “Min ViaBill”.

5.2. Betalingskortoplysningerne registreres og opbevares sikkert hos en tredjepart, der er godkendt i overensstemmelse med internationale sikkerhedsstandarder (PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard) de nødvendige betalingskortoplysninger til brug for automatisk debitering af dit betalingskort på vegne af os.

5.3. Vi gemmer de første 6 cifre på betalingskortet og de sidste 4 cifre, som de fremgår af “Min ViaBill”, for at identificere, hvilket betalingskort der er registreret i henhold til vilkårene. Vi gemmer betalingskortets udløbsdato for at sende en e-mail til debitor 30 dage før betalingskortets udløbsdato. Denne meddelelse (eller dens fravær) fjerner ikke debitors forpligtelse til at holde betalingskortoplysningerne ajour.

5.4. Din adgang til at foretage køb med ViaBill som betalingsmiddel er personlig. Det betyder bl.a., at du ikke må udlevere din adgangskode til andre for at sikre dig mod misbrug af kreditten.

Ved at indgå denne aftale erklærer du, at du har modtaget, læst og accepteret “Generelle vilkår og betingelser for ViaBill”, “Betingelser for automatisk kortbetaling”, og at de afgivne oplysninger er i overensstemmelse med sandheden og i denne forbindelse at have modtaget, læst og accepteret “ViaBills persondatapolitik”.

POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Læs vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger på www.viabill.dk/gdpr/#brugere

Anmod om demo

Bliv godkendt til ViaBill på 30 sekunder

En gyldig e-mailadresse er påkrævet

+45

Fx 7543010

Dette felt er påkrævet

Dette felt er påkrævet

Der mangler et eller flere obligatoriske felter, tjek formularen og prøv igen.
Når du klikker “Tjek dig selv” accepterer du vores Privacy Policy.

Kom i kontakt med salg

Når du klikker “Kontakt salg” accepterer du vores Privacy Policy.

Hi

It seems like you are in the US, do you want to continue to our US website?

ViaBill +

Brug ViaBill hvor som helst

  • + ViaBill Mastercard
  • + Betal som det passer dig
  • + Højere kreditgrænse